inofrmacia o prispevku - 285/2009 NEPREHLIADNITE!

Na Kanceláriu ÚR SZPB a tiež na našu redakciu sa obracajú viacerí odbojári so žiadosťou o vysvetlenie podmienok pre poskytnutie príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách. Príslušn ý zákon sme už síce v Bojovníku uverejnili, no tajomník ÚR SZPB Ing. T. Švec požiadal MO SR o informácie ku zmene a doplnení niektorých zákonov vo veci uplatnenia nároku. Z odpovede MO SR sme vybrali podstatnú časť:
Zákon č. 285/2009 Z. z. nadobudol účinnosť 1. septembra 2009. Nárok na príspevok podľa zákona č. 285/2009 Z. z. Vznikol poberateľovi dôchodku, ktorý je účastníkom národného boja za oslobodenie alebo vdovou (vdovcom) po účastníkovi národného boja za oslobodenie. O priznanie príspevku je potrebné platiteľa dôchodku požiadať v závislosti od toho, či suma dôchodku, ku ktorému dôchodok patrí bola určená s prihliadnutím na účasť v národnom boji za oslobodenie.

Skupina 1.Podľa par. 2 odsek 1 zákona č. 285/2009 Z. z. oprávnenou osobou je fyzická osoba, ktorá má vyplácaný dôchodok podľa zákona o sociálnom poistení alebo podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, a tento dôchodok bol upravený podľa ôsmej časti zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 161/1968 Zb., prvej časti štvrtého dielu zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení alebo druhej časti druhej hlavy dvanásteho dielu zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov. Táto skupina oprávnených osôb nepredkladá žiadosť o priznanie príspevku.

Skupina 2.Podľa par. 2 odsek 2 zákona č.285/2009 Z. z. oprávnenou osobou je fyzická osoba, ktorá má dôchodok vyplácaný a priznaný podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov aleb o podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Táto skupina oprávnených osôb je povinná v súlade s ustanovením par. 3 ods. 5 zákona č. 285/2009 Z. z. predložiť písomnú žiadosť o priznanie príspevku na tlačive určenom platiteľom dôchodku. Vzor tlačiva spolu s informáciami zverejnili na svojich internetových stránkach Sociálna poisťovňa a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia.
Linky na Sociálnu poisťovňu:Informacia o naroku na prispevok ucastnika narodneho boja za oslobodenie, Žiadosť vzor tlaciva
Linka na Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia

Na základe aktuálnych informácií od pracovníkov Sociálnej poisťovne a Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia z 3.9.2009 vám oznamujeme, že:
-ústredie Sociálnej poisťovne už vydalo rozhodnutia o priznaní príspevku pre takmer všetky oprávnené osoby podľa par. 2 ods. 1 zákona č. 285/2009 Z.z. a v dňoch 2.-3. septembra 2009 boli odovzdané na poštovú prepravu. Spracúvajú sa iba ojedinelé prípady oprávnených osôb, ktoré Sociálna poisťovňa nemala uvedené v hromadnej databáze a z tohto dôvodu sa spracúvajú ručne. Sociálna poisťovňa predpokladá, že do konca septembra 2009 by mali byť doručené všetkým oprávneným osobám, ktoré poberajú dôchodok upravený z dôvodu odbojovej činnosti, rozhodnutia o priznaní príspevku.
-Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia vydal a odoslal v priebehu augusta 2009 rozhodnutia o priznaní príspevku všetkým oprávneným osobám.
Odporúčame, aby ste sa v prípade ďalších otázok obrátili priamo na Sociálnu poisťovňu alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, ktorí sú platiteľmi dôchodku rozhodujúceho počtu oprávnených osôb.