Informácia pre vojnové siroty

Z listu Ministerstva spravodlivosti SR

„Dňa 21. 1. 2016 bola Ministerstvu spravodlivosti SR doručená Vaša žiadosť o informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ku ktorej uvádzame nasledovné.

Podľa knihy došlých podaní ako internej evidenčnej pomôcky príslušného organizačného útvaru (Referátu rehabilitácií a odškodňovania) bolo ministerstvu doručených 2397 žiadostí podľa zákona č. 264/2014 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku vojnovým sirotám (ďalej len „zákon č. 264/2014 Z. z.“). Nakoľko však mohlo dôjsť k duplicitnému zápisu tej istej žiadosti (keďže niektorí žiadatelia podali tú istú žiadosť opakovane) alebo sa žiadosť týkala viacerých žiadateľov, pričom vo vzťahu ku každému žiadateľovi ministerstvo následne vytvorilo osobitný spis, prípadne po posúdení obsahu podania toto napokon nebolo vyhodnotené ako žiadosť podľa zákona č. 264/2014 Z. z., čo sa však už v knihe došlých podaní nezaznamenáva, údaj o doručených žiadostiach nemusí presne zodpovedať počtu reálne vybavovaných žiadostí o príspevok.

Do dnešného dňa (na liste je dátum 2. 2. 2016 – pozn. red.) bol priznaný príspevok 1029 žiadateľom (rozhodnutím ministerstva 1002 žiadateľom a v rámci preskúmania rozhodnutia priznal minister spravodlivosti SR rozhodnutím príspevok v 27 prípadoch). Dovoľujeme si poukázať na to, že tento údaj nie je konečný, nakoľko proces rozhodovania v predmetnej agende stále trvá tak v rámci prvostupňového rozhodovania ako aj v rámci preskúmavania rozhodnutí ministrom spravodlivosti SR podľa § 5 ods. 5 zákona č. 264/2014 Z. z., konečné údaje budú k dispozícii najskôr v júli 2016. Doposiaľ nebolo vybavených 115 žiadostí o príspevok.

S pozdravom

Mgr. Eva Šulková, vymenovaná na zastupovanie GR právnej sekcie

12
feb
2016

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*