Minister radí vojnovým sirotám

Vážení čitatelia, dovoľte mi, aby som Vás aj touto cestou s potešením informoval o prijatí zákona č. 264/2014 Z.z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku vojnovým sirotám.

Návrh zákona prijala Národná rada SR na návrh poslancov Viliama Jasaňa a Vladimíra Petráka. Podľa tohto zákona je príslušné o rozhodovaní o poskytnutí príspevku Ministerstvo spravodlivosti SR. Ako minister spravodlivosti som túto informáciu prijal s potešením a je mi cťou, že práve ministerstvo pod mojim vedením bude priznávať tieto príspevky. Urobím všetko pre to, aby sa každý, kto má nárok na vyplatenie tohto príspevku, stretol na MS SR s maximálne ústretovým prístupom a potrebnou pomocou.

Rád by som dal všetkým, na ktorých sa uvedený zákon vzťahuje, do pozornosti, že odbor rehabilitácií a odškodňovania na MS SR je plne pripravený poskytnúť každému žiadateľovi potrebné usmernenia, pričom základné informácie sú dostupné na vyžiadanie už pri vchode do budovy Ministerstva spravodlivosti SR na Župnom námestí v Bratislave.

Príspevok podľa § 4 cit. zákona je možné uplatniť si žiadosťou adresovanou MS SR do konca budúceho roka. Považujem za mimoriadne dôležité, aby sa o tomto zákone dozvedela každá oprávnená osoba: teda dieťa rodičov, ktorí počas druhej svetovej vojny padli ako účastníci domáceho odboja, či československých zahraničných légií. Verím, že tieto príspevky pomôžu zvýšiť životnú úroveň osôb a aspoň čiastočne tak učiniť zadosť spravodlivosti vo vzťahu k deťom účastníkov protifašistického a protinacistického odboja.

Dovoľte mi preto informovať Vás o základných náležitostiach žiadosti. Žiadosť musí mať písomnú formu a nárok musí byť uplatnený najneskôr do 31. 12. 2015. MS SR nebude posudzovať tieto žiadosti formalisticky, ale riadne podľa ich obsahu. Podanie žiadosti teda nie je podmienené vyplnením žiadneho formulára.

Písomná žiadosť by mala obsahovať okrem všeobecných náležitostí (údaje o žiadateľovi) odkaz na zákon č. 264/2014 Z.z. Dôležité je uviesť najmä to, za účasť akého rodinného príslušníka (matky alebo otca) sa jednorazový finančný príspevok žiada.

K takejto žiadosti prosím o priloženie nasledujúcich dokladov, resp. oznámenie nasledujúcich údajov:

  • predloženie osvedčenia bývalého MNO, resp. MO SR podľa § 8 zákona číslo 255/1946 Zb., preukazujúceho účasť nebohého rodiča žiadateľa na národnom boji za oslobodenie (iným dokladom, ktorý nahrádza uvedené osvedčenie je napr. potvrdenie bývalého MNO číslo 34/1946 Zb. o priznaní charakteru československého partizána),
  • predloženie sobášneho listu (týka sa iba dcér nebohých účastníkov na národnom boji za oslobodenie),
  • predloženie rodného listu žiadateľa,
  • predloženie úmrtného listu účastníka národného boja za oslobodenie,
  • oznámenie rodného čísla žiadateľa.

Žiadosť s prílohami možno doručiť poštou alebo priamo do podateľne na adrese Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné nám. 13, 813 11 Bratislava

JUDr. Tomáš Borec, minister spravodlivosti

24
júl
2014

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*