Organizácia súťaže v roku 2018 – 2019

Organizácia súťaže
M2SV

Obsah

1. Základné kolo – termín

2. Školské kolo – termín

3. Okresné kolo – termín, (Oblastné kolo)

4. Celoslovenská súťaž

5. Propozície súťaže, Informácia o zaradení
súťaže

6. Vyhodnotenie základného, školského a

okresného kola

1. Základné kolo – termín

Základné kolo odporúčame vykonať na všetkých
základných školách pre žiakov deviatich ročníkov
a osemročných gymnázií kvarty vo forme testu.

Vlastne žiaci týchto vekových skupín preberajú
tematiku „Pátrame po minulosti-Druhá svetová
vojna“, formou testov, ktoré pripraví naša HDK

Termín: február – marec

2. Školské kolo – termín

Škola môže uskutočniť školské kolo, kde sú viac tried
deviatich ročníkov, no toto nie je podmienka, len orientácia
pre školy, keď má záujem škola vyslať jedno družstvo na
okresnú súťaž.

Čo sa týka testov, môže škola požiadať o nové, pokiaľ
vykonáva i základné kolo, ak nevykoná základné kolo, tak
využije tie testy ktoré má.

Termín: február – marec

3. Okresné kolo – termín, (Oblastné kolo)

Účastníkmi okresného kola sú trojčlenné družstvá škôl so sídlom
na území okresu, ktoré sa prihlásia. Účastníkom okresného kola
môže byť družstvo z iného okresu patriaceho do oblastnej
organizácie na základe pozvania.

Súťažné družstvo tvoria traja žiaci deviateho ročníka a osem
ročného gymnázia kvarty. Škola môže prihlásiť do súťaže
maximálne 3 družstvá, každé družstvo prihlasuje na samostatnej
prihláške s označením družstva príslušným písmenom veľkej
abecedy A, B, C.

Termín: marec – apríl

4. Celoslovenská súťaž

Súťaž je určená pre 3-členné družstvá žiakov deviatich ročníkov základných
škôl a 8-ročných gymnázií kvarty.

Má charakter vedomostnej súťaže, súťaží sa v písaní testu v troch okruhoch,

I. okruh – 2. svetová vojna v Európe a vo svete,

II. okruh- Slovensko počas 2. svetovej vojny a SNP,

III. okruh – SNP, Karpatsko-Duklianska operácia.

Pri konečnom hodnotení v prípade rovnakého počtu bodov po sčítaní všetkých
okruhov, nasleduje takzvaný rozstrel.

Vyhlasovateľom súťaže je SZPB

Organizátorom je VC M SNP v Banskej Bystrici v plnej miere stanoví otázky a
zabezpečí súťaž

Termín: máj – jún

5. Propozície súťaže

Návrh propozícií je spracovaný dám Vám ho k dispozícii na
pripomienkovanie.

1. propozície na okresné kolo

2. propozície na celoslovenskú súťaž

Termín vrátenia do:……………

Všetko bude zavesené na našej stránke,

6. Vyhodnotenie základných, školských a
okresných kôl

Základné a školské kolá do 10 dní po uskutočnení týchto kôl
na príslušné oblastné organizácie, ktoré do stanoveného
termínu zašlú pozvánky a propozície na školy na prihlásenie sa
školy do okresného kola

Okresné kolo taktiež do 10 dní od vykonania okresného kola, z
prihláškou na celoslovenskú súťaž

Informácia o zaradení súťaže v POP

Organizačné pokyny súťaže sú schválené MŠVVaŠ pod číslom
2018/2491:3-10A0

V pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2018/2019 sú
odporúčané tieto materiály:

Odporúča sa školám zapojiť sa do súťaže Medzníky 2. svetovej
vojny, ktorej cieľom je priblížiť žiakom vedomosti o Slovenskom
národnom povstaní a 2. svetovej vojne, budovať úctu mladej
generácie voči obetiam fašizmu, hrdosť na národnooslobodzovacie
tradície nášho ľudu. Viac informácií na www.szpb.sk; vedomostná
súťaž. Riaditeľom škôl a školských zariadení sa odporúča byť
nápomocný pri organizovaní okresných kôl tejto súťaže najmä
poskytnutím priestorov

Informácia o zaradení súťaže v POP

V spolupráci s odbormi školstva okresných úradov v sídle
kraja sa odporúča podporiť organizáciu besied so žiakmi,
organizáciu vedomostných súťaží, literárnych a výtvarných
súťaží, poznávacích zájazdov po stopách Slovenského
národného povstania a na pamätné miesta
národnooslobodzovacieho boja.

Odporúča sa do knižničného fondu doplniť knihy s tematikou
Slovenského národného povstania

Odporúčame školám realizovať v roku 2018 rôzne aktivity pre žiakov
napr. besedy, súťaže, návštevy expozícií, publikovanie témy v školskom
časopise a iné, pripomínajúc si význam historických udalostí t. j. 100
rokov od vzniku Česko-Slovenska (28. október 1918), 100 rokov od
prijatia Martinskej deklarácie (30. október 1918), 25 rokov od vzniku
SR (1. január 1993), 74 rokov od víťazstva nad fašizmom (8. máj
1945), 75 rokov od Slovenského národného povstania (29. august
1944), 100 rokov od ukončenia I. svetovej vojny (11. november 1918) s
dôrazom na osobnosť M. R. Štefánika. Kalendárium významných
podujatí celoslovenského charakteru za účasti najvyšších štátnych
predstaviteľov SR je zverejnené na webovom sídle Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky www.mksr.sk.

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti využívať služby
a výstupy Múzea SNP, najmä jeho akreditovaného
edukačného, vedecko-výskumného a metodického
pracoviska Vzdelávacie centrum Múzea SNP a
špecializovaného pracoviska zameraného 37 na
konzervovanie a digitalizáciu múzejných zbierok
Digitalizačné centrum Múzea SNP. Viac informácií
na webovom sídle http://www.muzeumsnp.sk

Bratislava 86,

Malacky 19,

Pezinok 14,

Senec 21,

Trnava 34, Hlohovec 18,

Galanta 14, Dunajská Streda 29, +

Piešťany 15,

Senica 33, Skalica 11,

Trenčín 15, Bánovce nad Bebravou 9 +

Nové Mesto nad Váhom 18, Myjava 4,

Považská Bystrica 10, Partizánske 11, Ilava 14,

Prievidza 32, Púchov 14, +

Nitra 50, Topoľčany 21, Zlaté Moravce14,

Levice 27,

Nové Zámky 19, Komárno 36, Šaľa 9,

Žilina 42, Bytča 30, Čadca 8, Kysucké Nové Mesto 13,

Liptovský Mikuláš 21,

Martin 13, Turčianske Teplice 3,

Ružomberok 20, Tvrdošín 11, Námestovo22, Dolný Kubín 12 +

Banská Bystrica 25,

Brezno 16,

Rimavská Sobota 18,

Lučenec 17, Poltár 6,

Zvolen 12, Detva 10, Krupina 10, Veľký Krtíš13,

Žiar nad Hronom 13 Banská Štiavnica 8, Žarnovica
11,

Bardejov 17, +

Humenné 17, Snina 13,

Medzilaborce 4,

Poprad 28, Kežmarok10 +

Prešov 44, Sabinov 17,

Stará Ľubovňa 20 +

Svidník 15, Stropkov 6

Vranov nad Topľou 16, +

Košice 48, Košice-okolie 35,

Michalovce 17, Sobrance 8

Rožňava 18, Revúca 8, +

Spišská Nová Ves 27, Gelnica 11, Levoča 11,

Trebišov 33, +

Bratislavský kraj

Základné školy

Okres Bratislava I- 8

Okres Bratislava II – 18

Okres Bratislava III – 11

Okres Bratislava IV – 11

Okres Bratislava V – 13

Okres Malacky

Okres Pezinok

Okres Senec

Gymnáziá

Okres Bratislava I

Okres Bratislava II

Okres Bratislava III

Okres Bratislava IV

Okres Bratislava V

Okres Malacky

Okres Pezinok

Okres Senec

Trnavský kraj

Základné školy

Okres Dunajská Streda

Okres Galanta

Okres Hlohovec

Okres Piešťany

Okres Senica

Okres Skalica

Okres Trnava

Gymnáziá

Okres Dunajská Streda

Okres Galanta

Okres Hlohovec

Okres Piešťany

Okres Senica

Okres Skalica

Okres Trnava

Trenčiansky kraj

Základné školy

Okres Bánovce nad Bebravou 37

Okres Ilava 38

Okres Myjava 39

Okres Nové Mesto nad Váhom 40

Okres Partizánske 42

Okres Považská Bystrica 43

Okres Prievidza 45

Okres Púchov 48

Okres Trenčín 50

Gymnáziá

Trenčianský kraj

Okres Bánovce nad Bebravou 37

Okres Ilava 38

Okres Myjava 39

Okres Nové Mesto nad Váhom 40

Okres Partizánske 42

Okres Považská Bystrica 43

Okres Prievidza 45

Okres Púchov 48

Okres Trenčín 50

Nitriansky kraj

Základné školy

Okres Komárno 54

Okres Levice 57

Okres Nitra 62

Okres Nové Zámky 67

Okres Šaľa 71

Okres Topoľčany 73

Okres Zlaté Moravce

Gymnáziá

Okres Komárno 54

Okres Levice 57

Okres Nitra 62

Okres Nové Zámky 67

Okres Šaľa 71

Okres Topoľčany 73

Okres Zlaté Moravce

Žilinský kraj

Základné školy

Okres Bytča 78

Okres Čadca 79

Okres Dolný Kubín 81

Okres Kysucké Nové Mesto 82

Okres Liptovský Mikuláš 84

Okres Martin 85

Okres Námestovo 88

Okres Ružomberok 90

Okres Turčianske Teplice 92

Okres Tvrdošín 93

Okres Žilina

Gymnáziá

Okres Bytča 78

Okres Čadca 79

Okres Dolný Kubín 81

Okres Kysucké Nové Mesto 82

Okres Liptovský Mikuláš 84

Okres Martin 85

Okres Námestovo 88

Okres Ružomberok 90

Okres Turčianske Teplice 92

Okres Tvrdošín 93

Okres Žilina

Banskobystrický kraj

Základné školy

Okres Banská Bystrica 99

Okres Banská Štiavnica 101

Okres Brezno 102

Okres Detva 103

Okres Krupina 104

Okres Lučenec 105

Okres Poltár 109

Okres Revúca 110

Okres Rimavská Sobota 111

Okres Veľký Krtíš 115

Okres Zvolen 117

Okres Žarnovica 118

Okres Žiar nad Hronom

Gymnáziá

Okres Banská Bystrica 99

Okres Banská Štiavnica 101

Okres Brezno 102

Okres Detva 103

Okres Krupina 104

Okres Lučenec 105

Okres Poltár 109

Okres Revúca 110

Okres Rimavská Sobota 111

Okres Veľký Krtíš 115

Okres Zvolen 117

Okres Žarnovica 118

Okres Žiar nad Hronom

Prešovský kraj

Základné školy

Okres Bardejov 121

Okres Humenné 125

Okres Kežmarok 128

Okres Levoča 130

Okres Medzilaborce 132

Okres Poprad 132

Okres Prešov 135

Okres Sabinov 140

Okres Snina 143

Okres Stará Ľubovňa 144

Okres Stropkov 146

Okres Svidník 148

Okres

Gymnáziá

Okres Bardejov 121

Okres Humenné 125

Okres Kežmarok 128

Okres Levoča 130

Okres Medzilaborce 132

Okres Poprad 132

Okres Prešov 135

Okres Sabinov 140

Okres Snina 143

Okres Stará Ľubovňa 144

Okres Stropkov 146

Okres Svidník 148

Okres

Košický kraj

Základné školy

Okres Gelnica 154

Okres Košice I 155

Okres Košice II 156

Okres Košice III 157

Okres Košice IV 157

Okres Košice – okolie 158

Okres Michalovce 163

Okres Rožňava 167

Okres Sobrance 170

Okres Spišská Nová Ves 171

Okres Trebišov

gymnáziá

Okres Gelnica 154

Okres Košice I 155

Okres Košice II 156

Okres Košice III 157

Okres Košice IV 157

Okres Košice – okolie 158

Okres Michalovce 163

Okres Rožňava 167

Okres Sobrance 170

Okres Spišská Nová Ves 171

Okres Trebišov

20
sep
2018

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*