Otvorený list vedeckého tajomníka Matice slovenskej Pavla Mičianika historikovi Michalovi Schvarcovi z Historického ústavu SAV

Vedecký tajomník Matice slovenskej Pavel Mičianik napísal otvorený list historikovi
Michalovi Schvarcovi z Historického ústavu SAV, z ktorého vyberáme.
S veľkým prekvapením som zaregistroval Vaše ostré slová o súčasnom postoji Matice
slovenskej k vzniku prvej Slovenskej republiky. Musím, žiaľ, konštatovať, že sú povrchné,
neaktuálne a zavádzajúce.
Matičná veda v súčasnosti prechádza nutným reštartom. Ustanovizeň zamestnala aj nových
historikov, ktorí majú objektívny pohľad na vec. Matica slovenská sa stavia k vzniku i
existencii prvej Slovenskej republiky kriticky a vonkoncom ju nestavia na akýsi “piedestál”, a
ani nie je hlavnou témou jej podujatí a aktivít (napríklad na 80. výročie jej vzniku
neorganizovala žiadne podujatie, ani na žiadne takéto podujatie oficiálne nevyslala svojich
historikov).
Určite neprehliada nedostatky a omyly prvého slovenského štátu, ako napríklad deportáciu
židovského obyvateľstva. Aj z tohto dôvodu si Matica slovenská ctí a na mnohých svojich
oficiálnych podujatiach pripomína Slovenské národné povstanie, ktoré zohľadnilo novú
politickú situáciu v Strednej Európe, kde začal dominovať hlavný víťaz nad nacistickým
Nemeckom – Sovietsky zväz. V tejto súvislosti Vám pripomínam, že Matica slovenská a
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov uzavreli minulý rok memorandum o spolupráci,
čo tiež dokazuje Vašu neznalosť súčasnej situácie v ustanovizni.
Kritický postoj historikov má spočívať hlavne v tom, že zohľadnia všetky historické reálie
danej doby. Je prirodzené, že taký malý národ ako Slováci môžu realizovať svoju štátnosť len
s podporou silnej mocnosti. To bol napokon aj prípad Československej republiky, ktorá by
nevznikla, ak “by náhodou nepasovala do plánov” Francúzska a Anglicka. A práve tieto dve
mocnosti obetovali Hitlerovi demokratický štát, pri ktorého vzniku stáli a ktorého existenciu
garantovali! Aj vďaka nim sa nacistické Nemecko stalo dominantnou mocnosťou v Európe.
Podľa HSP, 16. 3. 2019
Celý článok: https://www.hlavnespravy.sk/otvoreny-list-vedeckeho-tajomnika-matice-
slovenskej-pavla-micianika-historikovi-michalovi-schvarcovi-z-historickeho-ustavu-
sav/1699165

27
mar
2019

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*