Stanovisko SZPB k voľbám

Stanovisko SZPB k výsledkom volieb do NR SR

SZPB dlhodobo upozorňoval na nárast extrémizmu, pokusov o skreslenie histórie boja za národné oslobodenie, o rehabilitáciu ľudáckeho režimu. Čoho sme svedkami po voľbách do NR SR.

SZPB však aj pri tejto príležitosti rovnako razantne vyhlasuje, že naplní ciele, ktoré má vyjadrené vo vlastných stanovách. V súlade s princípmi obsiahnutými vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a v Ústave SR bude presadzovať demokratický a humánny odkaz slovenského národno-emancipačného hnutia začatého štúrovcami, proces ktorý pokračoval v rokoch druhej svetovej vojny bojom proti fašizmu za národné oslobodenie, ktorý vyvrcholil Slovenským národným povstaním.

SZPB bude odsudzovať a odmietať všetky pokusy o znevažovanie miesta a významu SNP v slovenských dejinách, o popieranie existencie holokaustu a skresľovanie výsledkov druhej svetovej vojny, ako aj pokusy o rehabilitáciu ľudáckeho režimu na Slovensku a glorifikáciu jeho vedúcich predstaviteľov.

Sme smutní z toho, že celá predvolebná kampaň bola vedená tak, aby ľudia, osobitne mladí, rozhodovali iracionálne. Práve na týchto prejavoch, na veľmi negatívnych emóciách, či až nenávisti voči existujúcej moci, bola žiaľ, postavená aj predvolebná podpora učiteľských štrajkov. Je to rezignácia na politiku, teda na zákonné spravovanie vecí verejných.

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov bude rešpektovať suverénne rozhodnutie občanov SR o tom, kto ich má zastupovať v najvyššom zákonodarnom orgáne Slovenskej republiky.

 

Za predsedníctvo ÚR SZPB Ing. Pavol Sečkár, PhD.

V Bratislave dňa: 9. marca 2016

 

Podporné stanoviská k postoju vyjadrenému týmto stanoviskom boli vedeniu SZPB zaslané viacerými oblastnými výbormi SZPB

11
mar
2016

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*