SZPB vyznamenával umelcov

V stredu 12. Novembra sa v Bratislavskom Primaciálnom paláci uskutočnilo oceňovanie významných žijúcich a zosnulým osobností z oblasti literatúry, hudby, výtvarného umenia, architektúry a historických vied, ako aj významných ustanovizní a inštitúcií k 70. výročiu Slovenského národného povstania.

Prehľadný zoznam
___________________________________

A. Významné osobnosti – zosnulí – In memoriam:

1/ Andrej BAGAR – In memoriam

2/ PhDr. Jozef JABLONICKÝ, DrSc. – In memoriam

3/ Jozef NÁLEPKA – In memoriam

4/ Gabriel RAPOŠ – In memoriam

5/ František ZVARÍK – In memoriam

Bolo udelené najvyššie odbojárske vyznamenanie Za vernosť – In memoriam

 

B. Žijúci priami účastníci odboja:

1/ Albert MARENČIN

2/ doc., akad. sochár Vojtech REMEŇ

3/ PhDr. Dušan ROLL

Boli udelené pamätné medaile Za obetavú prácu pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov udeľované k 70. výročiu Slovenského národného povstania

 

C/ Ustanovizne a inštitúcie rozvíjajúce odkaz (s výnimkou Múzea SNP)

1/ Historický ústav Slovenskej akadémie vied
– riaditeľ PhDr. Slavomír Michálek, DrSc

2/ Múzeum židovskej kultúry SNM
– riaditeľ p. prof., PhDr.Pavol Mešťan, DrSc.

3/ Slovenské národné múzeum
– generálny riaditeľ PhDr. Viktor Jasaň

Boli udelené príležitostné Čestné uznania Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov udeľované k 70. výročiu Slovenského národného povstania

 

D/ Nedávno zosnulí umelci – priami účastníci odboja:

1/ Umelecký fotograf Karol KÁLLAY

2/ Národný umelec, prof. Vincent HLOŽNÍK

3/ Zaslúžilý umelec, akad. maliar Jozef BALÁŽ

4/ Národný umelec Ladislav NOVOMESKÝ

5/ Ladislav MŇAČKO

6/ Národný umelec Vladimír MINÁČ

7/ Miloš KRNO

8/ Peter KARVAŠ

Boli udelené spomienkové Čestné uznania Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov udeľované k 70. výročiu Slovenského národného povstania

 

E/ Umelci rozvíjajúci odkaz, zosnulí:

1/ Národný umelec Ján CIKKER

2/ Národný umelec, prof. Orest DUBAY

3/ Národný umelec, architekt Dušan KUZMA

4/ Národný umelec, prof. Ladislav SNOPEK

5/ Ladislav ŤAŽKÝ

6/ Zaslúžilý umelec, akad. sochár Alexander TRIZULJAK

7/ Národný umelec Miroslav VÁLEK

Boli udelené spomienkové Čestné uznania Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov udeľované k 70. výročiu Slovenského národného povstania

 

E/ Inštitúcie:

1/ Rozhlas a televízia Slovenska
– Václav Mika, generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska

2/ Slovenské národné divadlo
– Marián Chudovský, generálny riaditeľ Slovenského národného divadla

Boli udelené pamätné medaile Za obetavú prácu pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov udeľované k 70. výročiu Slovenského národného povstania

 

F/ Osobnosti a umelci rozvíjajúci odkaz protifašistického odboja, žijúci

1/ PhDr. Jozef BYSTRICKÝ

2/ MUDr. Pavol DUBČEK

3/ Marta GAJDOŠÍKOVÁ

4/ doc., akad. maliar Stanislav HARANGOZÓ

5/ Dušan HUDEC

6/ Eva Mária CHALUPOVÁ

7/ Prof., akad. sochár Jozef JANKOVIČ

8/ PhDr. Ivan KAMENEC, CSc.

9/ PhDr. Pavol KANIS, CSc.

10/ Národná umelkyňa Mária KRÁĽOVIČOVÁ

11/ Národný umelec, prof. Ján KULICH

12/ Prof., PhDr. Jozef LEIKERT, CSc.

13/ Martin MARKO

14/ Ing. Milan MEDÚZ

15/ Národná umelkyňa, akad. sochárka Klára PATAKIOVÁ

16/ Akad. sochár Štefan PELIKÁN

17/ Akademik Viliam PLEVZA

18/ PhDr. Emil POLÁK

19/ Národný umelec, akad. sochár Arpád RAČKO

20/ Ing. Alexander ROZIN

21/Akad. maliar Ivan SCHURMANN

Boli udelené pamätné medaile Za obetavú prácu pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov udeľované k 70. výročiu Slovenského národného povstania

12
nov
2014

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*