Tlačová správa Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

V dňoch 28. – 29. júna 2019 sa v hoteli SATEL v Poprade bude od 13.00 hod. konať
XVII. zjazd Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Odštartuje ho slávnostný
nástup so štátnou zástavou, vojenskými štandardami a vlajkou SZPB. Nástup vyvrcholí
hymnou SR.
Vyše 18-tisícovú členskú základňu a 597 základných organizácií SZPB bude na XVII. zjazde
SZPB zastupovať 112 delegátov s hlasom rozhodujúcim z 35 oblastných organizácií SZPB
z celého územia Slovenska. Prítomných bude aj 28 delegátov s hlasom poradným a do tridsať
ocenených osobností a hostí.
Medzi najdôležitejšie body prvého rokovacieho dňa patrí Správa o činnosti a hospodárení
SZPB od XVI. zjazdu SZPB (2015), potvrdenie nových členov Ústrednej rady SZPB, voľba
predsedu SZPB zo štyroch navrhovaných kandidátov, voľba Ústrednej revíznej komisie SZPB
a Rozhodcovskej komisie SZPB.
V druhom rokovacom dni bude prijaté nielen Uznesenie XVII. zjazdu SZPB, schválené bude
aj nové Programové zameranie SZPB, úpravy v Stanovách SZPB a Vyhlásenie delegátov
XVII. zjazdu SZPB.
Medzi najdôležitejšími myšlienkami, ktoré podtrhne správa o činnosti…, zaznie konštatácia,
že aj po 74-rokoch od porážky európskeho fašizmu a nacizmu sa aj u nás „nájdu ľudia, ktorí
sa neštítia velebiť fašizmus, na obdiv sveta vydávajú svoj nacionalizmus, svoju netolerantnosť
a nenávisť“. Správa v tejto súvislosti uvedie, že tak súčasných protifašistov, ako aj ich
nasledovníkov, čaká veľa práce. Práve v tejto súvislosti zaznie signál o novinke, ktorú
zavádza SZPB. Je ňou Klub mladých priateľov SZPB.
Pri bilancovaní svojho pôsobenia sa SZPB má v ostatnom období čím pochváliť. Veď aj jeho
úsilím bol prijatý zákon č. 487/2013 O protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti SZPB;
Zákon č. 264/2014 o poskytnutí jednorazového finančného príspevku vojnovým sirotám;
Zákon o zvýšení príplatku k dôchodkom pre priamych účastníkov 2. odboja, pre vdovy
a vdovcov po nich; Premenovanie pamätného Dňa obetí Dukly na Deň hrdinov Karpatsko-
duklianskej operácie; v Bratislave Nového mostu na Most SNP…
Okrem toho sa SZPB zaslúžil o opravu a údržbu desiatok pamätníkov, pamätných miest
a hrobov príslušníkov protifašistického odboja. Značná časť z toho bola realizovaná
s finančným príspevkom Ruskej federácie.
SZPB od svojho XVI. zjazdu zorganizoval a spoluorganizoval rad odborných konferencií, ako
napr.: Fašizmus 21. storočia; medzinárodnú konferenciu k 80. výročiu mníchovskej zrady;
k výročiu Bratislavsko-brnianskej operácie, k 80. výročiu Vianočnej dohody, k výročiu
brigádneho generála Ľ. Kukorelliho…
O post predsedu SZPB sa na nové štvorročné obdobie budú uchádzať: súčasný tajomník
Ústrednej rady SZPB Doc. PhDr. RSDr. Viliam Longauer, CSc.; predseda ZO SZPB brig.
generála Karola Peknika, Pezinok a podpredseda OblV SZPB, Bratislava Ing. Ivan Máčovský,
PhD.; predseda OblV SZPB, Martin JUDr. Jozef Petráš, CSc. a doterajší predseda SZPB Ing.
Pavol Sečkár, PhD.
SZPB si v ostatnom období upevnil protifašistické renomé tak doma, ako aj v zahraničí.
V zahraničí má partnerov v ČR, v Maďarsku, na Ukrajine a v Rusku. V roku 2017 si obnovil

členstvo v medzinárodnej organizácii bojovníkov antifašistov FIR, je členom
Medzinárodného výboru vyhnancov a utečencov obetí fašizmu a nacizmu 1920 – 1945.
Z návrhu uznesenia XVII. zjazdu SZPB na ďalšie obdobie sa prioritne vyzdvihuje úsilie pri
zakladaní Klubov mladých priateľov SZPB a prípravy funkcionárskeho aktívu; posilňovanie
spolupráce s miestnou štátnou správou a samosprávou; snaha o zvyšovanie účasti učiteľov,
študentov, žiakov a rodičov na spomienkových podujatiach na miestach bojov a obetí vojny
a na ďalších náučno-vzdelávacích podujatiach. Ďalej návrh uznesenia hovorí o zintenzívnení
propagácie zväzových médií na školách a v samosprávach a v práci s mladými ľuďmi, ako aj
o zintenzívnení pôsobenia regionálnej literatúry o protifašistickom odboji. No a tam, kde túto
literatúru nemajú, miestne organizácie SZPB sa budú snažiť o jej vytvorenie.
Za SZPB vedúci mediálneho oddelenia Vladimír Mikunda
0903 254 027
V Bratislave 18. 6. 2019

25
jún
2019

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*