Uznesenie ÚR SZPB

Uznesenie Ústrednej rady SZPB z 3. decembra 2015 

I. Schvaľuje:

 1. Správu o činnosti Predsedníctva ÚR SZPB a Oblastných výborov SZPB od XVI. zjazdu SZPB.
 2. Plán hlavných podujatí a plány práce Predsedníctva a Ústrednej rady SZPB s pripomienkami.
 3. Správu o plnení rozpočtu ÚR SZPB za 1. – 10. mesiac 2015.
 4. Predbežný rozpočet na rok 2016.
 5. Návrh na odpredaj chaty Partizán v Liptovskom Jáne.

 

II. Potvrdzuje:

Pavla Hložku z oblastnej organizácie SZPB Piešťany za člena ÚR SZPB.

 

III. Berie na vedomie:

Vyhodnotenie Plnenia Dohôd a Zmlúv s partnerskými organizáciami s pripomienkami.

IV. Ukladá:

A. predsedovi SZPB

 1. Vystúpiť na Sneme SMER – SD s podporou členov SZPB pri voľbách v roku 2016.
 2. Podpísať kúpnopredajnú zmluvu na Chatu Partizán v zmysle znaleckého posudku.

 

B. tajomníkovi ÚR SZPB

 1. Dopracovať zásady registratúrneho poriadku a úlohy pre oblastné výbory SZPB.

T: do 31. 1. 2016

 1. Pripraviť Dohody s novými partnerskými organizáciami na podpis.

 

C. Oblastným výborom

 1. Z dôvodu zosúladenia účasti členov orgánov SZPB na aktivitách oblastného výboru posielať na Kanceláriu ÚR SZPB včas pozvánky na zasadnutia Predsedníctva OblV SZPB, zasadnutia oblastného výboru SZPB a aktivít organizovaných oblastným výborom SZPB.  T: priebežne v roku 2016

 

 1. Venovať pozornosť plneniu rozpočtu oblastného výboru SZPB z pridelených prostriedkov rozpočtu SZPB v zmysle Smernice o hospodárení SZPB, s doplnením o výberovom konaní. T: priebežne v roku 2016

 

 1. Zakazuje sa používať vyobrazenie ocenení vydávaných Ústrednou radou SZPB na diplomoch a čestných uznaniach oblastných výborov SZPB alebo iných oceneniach. Oblastným výborom odporúčame vydávať len vlastné odznaky (nie medaile).

 

 1. Poslať zoznam majetku a kópie zmlúv o nájme kancelárskych priestorov s výškou nájomného, platieb za energie a ostatných služieb.
  T: 31. 1. 2016

 

 1. Viesť v zmysle pokynov Ústrednej rady SZPB registratúrny poriadok oblastného výboru
  T: stála, kontrola ročne k 31. 1.
 2. Zoznam dohôd oblastného výboru SZPB s inými organizáciami a združeniami zaslať v hlásení za 4. štvrťrok 2015
  T: 10.1.2016

 

Ing. Pavol Sečkár, PhD.
predseda SZPB

03
dec
2015

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*