Uznesenie Ústrednej rady SZPB konanej 6. júna 2019

I. Schvaľuje:

 1. Správu o činnosti a plnenie uznesení ÚR a P ÚR SZPB
 2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu SZPB za rok 2018
 3. Rozpočet na rok 2019 a prerozdelenie príspevku MV SR
 4. Podkladové materiály k rokovaniu XVII. zjazdu SZPB s pripomienkami pre návrhovú komisiu
 5. Doplnenie kandidátov na členov ÚRK: Emília Makranská a Juraj Odor

II. Berie na vedomie:

 1. Hodnotenie činnosti OblV SZPB za 1. štvrťrok 2019
 2. Informáciu o zabezpečení pripravenosti rokovania XVII. zjazdu SZPB
 3. Informáciu o prípravách centrálnych osláv 75. výročia SNP v Banskej Bystrici
 4. Správu o činnosti:
  1. ÚRK o hospodárení SZPB a Oblastných výborov
  2. RoK

III. Ukladá

A. Členom ÚR SZPB

1. Predložiť kancelárii ÚR SZPB prípadné pripomienky k materiálom XVII. zjazdu SZPB

                                                                                                            T: do 15.6.2019

2. Nahlásiť a potvrdiť ekonomickému oddeleniu delegátov zjazdu pre potreby ubytovania

                                                                                                            T: do 25.6.2019

B. Oblastným výborom SZPB

3. Zabezpečiť v maximálnej možnej miere účasť svojich členov na centrálne oslavy 75. výročia SNP v Banskej Bystrici

IV. Ruší:

1. Uznesenie ÚR SZPB zo 7.6.2018 o Smernici na vykonanie VČS a OK pred XVII. zjazdom SZPB – bod III. o počte
delegátov HOSk a stanovuje počet delegátov 1 na každú skupinu

V Bratislave 6. júna 2019

 

 Ing. Pavol Sečkár, PhD.  

        predseda SZPB

17
jún
2019

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*