Uznesenie Ústrednej rady SZPB zo dňa 6. decembra 2018

I. Schvaľuje:

  1. Správu o plnení uznesení ÚR a P ÚR SZPB a správu o činnosti P ÚR SZPB s pripomienkami.
  2. Návrh predbežného rozpočtu ÚR SZPB na rok 2019.
  3. Návrh Plánu rokovaní Predsedníctva a Ústrednej rady SZPB na rok 2019 a Kalendár hlavných podujatí na rok 2019 s doplnením.

II. Potvrdzuje:

  1. Za člena Ústrednej rady SZPB Annu Melicherovú.

III. Berie na vedomie:

  1. Hodnotenie činnosti OblV SZPB za 3. štvrťrok 2018.
  2. Správu o plnení rozpočtu SZPB za 1. – 10. mesiac 2018.
  3. Správu o práci ÚRK SZPB.
  4. Delegovanie členov Predsedníctva ÚR SZPB na oblastné konferencie SZPB.
  5. a) informáciu o konaní seminára k brigádnemu generálovi in memoriam Ľ. Kukorellimu v Košiciach 24. 11. 2018.

b) informáciu o príprave konferencie k Vianočnej dohode v Bratislave 12. 12. 2018.

  • Návrh Programového zamerania SZPB po XVII. zjazde SZPB a návrh Stanov SZPB na diskusiu predložené P ÚR SZPB. 

III. Ukladá

A. tajomníkovi ÚR SZPB:

1. Dopracovať Plán hlavných podujatí na rok 2019 o pripomienky.

B. vedúcej ekonomického oddelenia:

1. Dopracovať návrh predbežného rozpočtu ÚR SZPB na rok 2019 o pripomienky a predložiť projekt na príspevok na MV SR                                                                      T: 30. 1. 2019

C. členom ÚR SZPB

1. Predložiť návrhy do správy o činnosti a uznesenia XVII. zjazdu SZPB     T: do 10. 4. 2019

V Bratislave, 6. decembra 2018                                        

 Ing. Pavol Sečkár, PhD.                                                                                  predseda SZPB

13
feb
2019

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*