Uznesenie XVII. zjazdu SZPB

Uznesenie XVII. zjazdu SZPB

I. Schvaľuje

1.) Správu o činnosti a hospodárení od XVI. zjazdu.
2.) Správu Ústrednej revíznej komisie.
3.) Správu Rozhodcovskej komisie.
4.) Programové zameranie.
5.) Úpravu stanov SZPB.

II. Potvrdzuje zloženie ÚR SZPB

Členovia Ústrednej rady SZPB zvolení na oblastných konferenciách a predsedovia HOSk K. Kuna, J. Chudík a Ľ. Dubeň

1. BLÁHA Benjamín Humenné
2. BRNDIAR Pavel Rimavská Sobota
3. BULKO Jaroslav HOSk 1. ČSA…
4. CEROVSKÝ Jozef Lučenec
5. ČOMBOR Igor Ružomberok
6. ČORBA Jozef Prešov
7. DROTÁR Juraj Žilina
8. DUBEŇ Ľubomír HOSk letcov bojovníkov…
9. FECKO Artem Bardejov
10. GERGEĽOVÁ Monika Košice
11. HAMAR Ján Levice
12. HAVEL Jozef Nitra
13. CHUDÍK Ján HOSk zahr. spoj. armád
14. JANSKÝ Jozef Galanta
15. KOPKO Michal Poprad
16. KRIŠTOFÍK Kamil Nové Mesto nad Váhom
17. KRNO Martin Bratislava
18. KULIK Dušan Trenčín
19. KUNA Karol HOSk partizánov…
20. LACKO Norbert Rožňava
21. MARTINKO Ján Liptovský Mikuláš
22. MARUNIČ Jozef Nové Zámky
23. MELICHEROVÁ Anna Stará Ľubovňa
24. MISALOVÁ Zdenka Senica
25. NÁHLIK Miroslav Zvolen
26. NOSKO Ivan Piešťany
27. NOVOTNÝ Jozef Spišská Nová Ves
28. PACEK Ján Banská Bystrica
29. PETER Michal Vranov nad Topľou
30. PETRÁŠ Jozef Martin
31. PETRÁŠ Jozef Trnava
32. PETRÍK Pavel Považská Bystrica
33. PREGA Miroslav Michalovce
34. SEČKÁR Pavol predseda SZPB

35. ŠMIGA Vladimír Medzilaborce
36. ŠULEJ Ján Brezno
37. UHRÍK Ján Svidník
38. URBAN Milan Trebišov
39. ŽIAK Ján Prievidza
40. Tajomník ÚR SZPB

III. XVII. ZJAZD SZPB ZVOLIL:

a) Za predsedu SZPB: Sečkár Pavol
b) Za členov Ústrednej revíznej komisie: Ďurkyová Danka
Kasarda Peter
Lacková Irena
Makranská Emília
Nosková Viera
Odor Juraj
Sučková Helena
c) Za členov Rozhodcovskej komisie: Berešová Jana
Kochan Ján
Macák Miroslav

IV. Ukladá

A) ÚR SZPB
1.) Vyhodnotiť pripomienky a návrhy, prednesené a písomne doložené na
XVII. zjazde. Návrhy zapracovať do plánov práce orgánov SZPB
a písomne odpovedať na vznesené pripomienky a návrhy.
T: 30. 11. 2019

2.) Vydať Zborník z rokovania XVII. zjazdu SZPB, vrátane uznesenia, úpravy
stanov, Programového zamerania, P a ÚR SZPB a ďalšie dôležité aktuálne
materiály aj z diskusie.
T: 30. 9. 2019

3.) V samostatných materiáloch vydať!
a) Stanovy SZPB pre ÚR, každý oblastný výbor, ZO a komisiu.
b) Platné doklady a memorandá podpísané s partnermi.
c) Schválené smernice ÚR a ďalšie informácie a dôležité zákony.
T: 30. 12. 2019

4.) Vydať metodiku zakladania a činnosti Klubov mladých priateľov SZPB.
T: 30. 9. 2019

5.) Vydať ročne najmenej dve publikácie z regionálnej histórie po odporučení
HDK a schválení P ÚR SZPB.
KT: ročne

6.) Naďalej pokračovať s ústavnými činiteľmi, poslancami všetkých stupňov,
štátnou správou a samosprávou v diskusii a rokovať o aktuálnych otázkach
dotýkajúcich sa práce, zamerania a potrieb SZPB.
KT: priebežne

7.) Venovať zvýšenú pozornosť príprave funkcionárskemu aktívu, zvlášť pre
riadiace funkcie a prácu s Klubmi mladých priateľov SZPB, a to aj na
úrovni oblastných organizácií.
KT: ročne

8.) Osobitnú pozornosť venovať príprave a účasti na spomienkové podujatia.
Najmä na Výročie SNP, Deň víťazstva nad fašizmom, oslobodenie obcí a
miest, Deň hrdinov KDO a na významné miesta bojov a obetí vojny.
T: trvale
KT: ročne

9.) Zvýšenú pozornosť venovať príprave a zabezpečeniu starostlivosti
o pamätníky, pamätné dosky, hroby a pamätné miesta za spolupráce s MV
SR, Veľvyslanectva RF v SR, Veľvyslanectva Rumunska v SR
a samosprávami.
T: ročne

10.) Pokračovať vo zvyšovaní úrovne práce Historicko-dokumentačnej komisie
a Komisie pre učiteľov, ženy a mládež.
KT: ročne

11.) Doplňovať Expozíciu SZPB o výsledky práce ZO, OblV a ÚR, vrátane
spolupráce so zahraničnými protifašistickými organizáciami.
T: ročne

12.) Predložiť návrh nášho zástupcu do Rady pre vysielanie a retransmisiu
a Rady RTVS cez poslancov NR SR.
T: 30. 6. 2020

13.) Pokračovať vo zvyšovaní informačnej hodnoty všetkých médií vydávaných
SZPB, osobitne s dôrazom na dvojtýždenník Bojovník.
T: ročne

14.) Navštíviť predsedov samosprávnych krajov (VÚC) za účelom
informovania o XVII. zjazde SZPB, spolupráce so SZPB a vytvorenia
podmienok na činnosť na stredných školách, hlavne na súťaže o novodobej
histórii Slovenska a návštev na miestach bojov a obetí vojny.
T: 30. 11. 2019

15.) Predložiť Vláde SR požiadavku vyhlásiť rok 2020 v Slovenskej republike
za Rok mieru.

16.) Postúpiť medzinárodnej organizácii FIR návrh XVII. zjazdu SZPB
priznať Ruskej federácii víťazstvo nad nacizmom za svetové dedičstvo ľudstva.

17.) Vyvolať rokovanie so Štátnym pedagogickým ústavom na vyjadrenie
vyhlásenia jeho riaditeľa o znižovaní osloboditeľskej úlohy Červenej
armády, ktorá sa objavila vo vydaných dokumentoch.
B) Oblastným výborom a základným organizáciám

1.) Informovať členskú základňu o prijatých upravených stanovách, zvýrazniť
nové Programové zameranie… a ako postupovať pri jeho uplatňovaní,
oboznámiť s prijatým uznesením, ale súčasne informovať, čo bude riešiť
a zabezpečovať ÚR SZPB a jej komisie. Osobitnú časť venovať
zakladaniu Klubov mladých priateľov SZPB a príprave funkcionárskeho
aktívu.
T: postupne do 30. 9. 2020
KT: ročne v hlásení tajomníka

2.) Využívať zákon o odboji a postavení SZPB pri rokovaní so štátnou
správou a samosprávou. Podľa možností uzatvárať dohody o spolupráci
s VÚC po dohode OblV v pôsobisku kraja.
T: 30. 9. 2020

3.) Na základe metodických pokynov MŠVVaŠ SR a uzatvorených dohôd
zabezpečovať účasť učiteľov, študentov, žiakov a rodičov na
spomienkových podujatiach na miestach bojov a obetí vojny a ďalších
náučno-vzdelávacích podujatiach.
T: trvale

4.) Zintenzívniť propagáciu zväzových médií na školách a v
samosprávach, osobitne dvojtýždenníka Bojovník.
T: trvale

5.) V práci s mladými ľuďmi predovšetkým využívať regionálnu
literatúru o novodobých dejinách, osobitne SNP. Tam, kde
takúto literatúru nemajú, zvážiť jej napísanie a dať na
posúdenie HDK pri ÚR SZPB.
Využívať knihy SNP 1944 a Oslobodenie – Faktografia II.
svetovej vojny (ktoré dostali aj školy) a ďalšie z Múzea SNP
a knižnice, ktorá je v expozícii SZPB.
T: trvale

V Poprade 29. júna 2019

09
aug
2019

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*