Uznesenie zo XVI. zjazdu SZPB

Uznesenie XVI. zjazdu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
v Banskej Bystrici, 20. júna 2015

 

Uznesenie XV. zjazdu SZPB sa iniciatívou a obetavou prácou podarilo splniť a navyše aj mnohé úlohy a ciele z minulých období a programového zamerania. Správnosť nastúpenej cesty potvrdili tak rokovania oblastných konferencií k XVI. zjazdu SZPB, ako aj prijaté náročné uznesenia, zodpovedajúce ďalšiemu napredovaniu a postaveniu zväzu v spoločnosti.

Našou povinnosťou je a bude zachovať a pravdivo vysvetľovať  históriu Slovenska od obdobia štúrovcov, cez vznik ČSR a podielu M. R. Štefánika na jej vzniku až po protifašistický a protinacistický boj v rokoch 2. svetovej vojny, ktorý vyvrcholil Slovenským národným povstaním.

 

Vychádzajúc z predložených návrhov, prekladáme nasledovné uznesenie:

 1. zjazd SZPB schvaľuje:
 • Správu o činnosti a hospodárení s materiálmi a finančnými prostriedkami od XV. zjazdu SZPB.
 • Správu Ústrednej a revíznej komisie SZPB.
 • Správu Rozhodcovskej komisie SZPB.
 • Vyhlásenie delegátov 16. zjazdu SZPB pre členov SZPB a verejnosť.
 • Programové zameranie SZPB po XVI. zjazde.
 • Nasledovné zmeny a doplnky Stanov SZPB:

 

P r e a m b u l a

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (ďalej len „SZPB“ alebo „zväz“) je v zmysle osobitného zákona¹ občianskym združením vyvíjajúcim činnosť na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), združuje priamych účastníkov boja za národné oslobodenie a proti fašizmu² v rokoch 1939 až 1945, za obranu demokracie a sociálnu spravodlivosť a ostatných občanov SR, ktorí súhlasia s jeho poslaním, cieľmi, programovým zameraním zväzu a Stanovami SZPB. Postavenie a pôsobnosť zväzu sú ustanovené v osobitnom zákone³. Sídlom SZPB je Bratislava, Štúrova 8, PSČ 815 72.

 

Čl. I

V súlade s princípmi obsiahnutými vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, Ústave SR a osobitnom zákone³ presadzovať demokratický humánny odkaz slovenského národnoemancipačného hnutia začatého štúrovcami, ktorého proces pokračujúci v rokoch druhej svetovej vojny bojom za národné oslobodenie a  fašizmu vyvrcholil Slovenským národným povstaním (ďalej len „SNP“).

 

Čl. II

V odseku /1/ : písmeno a/ sa rok „1936“ nahrádza rokom „1939“

V odseku /1/ : písmeno d/ sa vypúšťajú v zátvorke slová „klubu, skupiny.

Obdobne sa následne vypúšťajú v zátvorkách uvádzané slová „klub, skupina“ v celom rozsahu stanov jednotlivých článkov, teda / Čl. II. odsek /3/ písmeno a/, c/, d/, odsek /4/ písmeno a/ b/.

Čl. III. odsek /1/ písmeno a/

odsek /2/, odsek /2/ písmeno c/

Čl. III. odsek /3/, písmeno a/ b, c, d, f,

Čl. IX  odsek /4/

 

Čl. III

odsek /2/ písmeno c/ vypúšťa sa v zátvorke uvádzané slovo „vedúcimi“

odsek /3/ písmeno b/ znie : výročná členská schôdza ZO“, ktorá sa koná každé dva roky

prerokúva a schvaľuje :

 • správu o činnosti, hospodárení a ďalších úlohách ZO,
 • správu revizora účtov ZO

odsek /3/ písmeno f/ znie : výbor ZO sa schádza minimálne štyri krát do roka, zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení výročnej členskej schôdze, oblastnej konferencie a zjazdu SZPB v jej činnosti, na rokovanie výboru je s hlasom poradným prizývaný revizor účtov ZO.

odsek /4/ písmeno e/ sa slová „tri roky“ nahrádzajú slovami „štyri roky“.

odsek /4/ písmeno /j/ znie, tajomníkom OblV sa stáva člen SZPB, ktorého na návrh predsedu OblV do tejto funkcie zvolí oblastný výbor. Po zvolení sa stáva členom OblV a Predsedníctva OblV. Následne s ním štatutár SZPB ………………pokračuje bez zmeny.

odsek /5/ písmeno c/ V zmysle osobitého zákona³ nadväzuje vzťahy a spolupracuje s orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy na teritóriu oblastnej organizácie SZPB, oblastný výbor v sídle samosprávneho kraja, spolupracuje so samosprávnym krajom a ostatnými oblastnými výbormi SZPB na území samosprávneho kraja pri plánovaní, organizovaní a vykonávaní podujatí a aktivít za účelom rozvoja a propagácie činnosti SZPB na verejnosti

písmeno g/ pôvodné znenie sa na konci dopĺňa : „Počet členov Predsedníctva OblV musí byť menší ako 50 % z počtu členov OblV.

 

Čl. IV

V odseku /2/ písmeno a/ sa slová „raz za tri roky“ nahrádzajú slovami „raz za štyri roky“

V odseku /5/ písmeno b/ sa vypúšťa v celom rozsahu

V odseku /6/ písmeno f/ sa vypúšťa slovo „dvojtýždenníka“

V odseku /6/ písmeno l/ znie : prerokováva odvolania podané proti rozhodnutiu RoK,

ktoré po vyjadrení príslušného OblV sťažovateľa potvrdí,   alebo zruší.

V odseku /6/ písmeno l / vkladá nové písmeno m/, ktoré znie :“ Zriaďuje Kanceláriu ÚR, ktorá podlieha priamo pod rozhodovanie právomoc štatutára SZPB.“

 

Čl. V

Odsek /6/ znie :  „Členovia revíznych komisií a revizori účtov základných organizácií

nemôžu byť súčasne členmi orgánov, pri ktorých boli zvolení.“

 

Čl. VI

Odsek /4/ znie :  „Na rozhodnutia RoK sa primerane vzťahuje článok IV. odsek /6/,

písmeno l/.

Čl. IX

Odsek /3/ znie :  „ SZPB sa v zmysle osobitného zákona   pokladá za občianske združenie, jeho postavenie v spoločnosti je upravené osobitným zákonom 3/ práva a povinnosti upravujú Stanovy SZPB“.

Odsek /5/ sa za prvú vetu dopĺňa nová veta, ktorá znie : „Likvidácia základných prostriedkov, alebo ich predaj sú podmienené súhlasom ÚR SZPB.“

Odsek /6/ písmeno c/ sa slovo „dotácie“ nahrádza slovom „príspevky“.

 

Čl. X

Odsek /8/ Stanovy SZPB  schválené XV. zjazdom SZPB a platné od 26.mája 2012 strácajú platnosť po schválení úprav týchto stanov XVI. zjazdom SZPB.

Odsek /9/ Tieto úpravy Stanov SZPB schválil XVI. zjazd SZPB a sú platné od 20.6.2015.

 

 1. zjazd SZPB zvolil:
 2. Za predsedu SZPB Ing. Pavla Sečkára, PhD.
 3. Za členov ÚRK: Ing. Juraja Odora, Mgr. Danku Ďurkyovú, Marianu Velochovú, Ing. Helenu Sučkovú, Petra Kasardu, Irenu Lackovú, Ing. Emíliu Makranskú
 4. Za členov RoK : JUDr. Vladimíra Kuceja, JUDr. Dušana Vilima, JUDr. Janu Berešovú

 

III. XVI. zjazd SZPB potvrdzuje:

Členov ÚR SZPB, zvolených na oblastných konferenciách a zhromaždeniach Historických odbojových skupín, v zložení:

 1. BAJTOŠ Štefan          Spišská Nová Ves
 2. BLÁHA Benjamín, Ing.          Humenné
 3. BRNDIAR Pavel, Ing.          Rimavská Sobota
 4. BULKO Jaroslav          Žiar nad Hronom
 5. ČOMBOR Igor, MUDr., CSc., gen. Ružomberok
 6. ČORBA Jozef, Ing.          Prešov
 7. DIANIŠKA Ján, Mgr.          Košice
 8. DUBEŇ Ľubomír, Ing. HOSk letcov a bojovníkov. v SNP
  a zahraničí
 9. DROTÁR Juraj, RSDr.          Žilina
 10. FECKO Artem, RSDr., Ing. Bardejov
 11. HAMAR Ján, RSDr. Levice
 12. HAVEL Jozef, RSDr. Nitra
 13. HOLIČKA Ján, Ing. Trenčín
 14. HULÍNEK Ján Nové Mesto Nad Váhom
 15. CHUDÍK Ján, Doc. JUDr. CSc. HOSk zahraničných spojeneckých
  armád
 16. JANAS Karol, Doc. PhDr., PaedDr. PhD. Považská Bystrica
 17. JANSKÝ Jozef, Ing. Galanta
 18. JUZKOVÁ Dagmar, PaedDr. Senica
 19. KOPKO Michal, Ing. Poprad
 20. KRNO Martin, PhDr. Bratislava
 21. KUNA Karol HOSk partizánov v SNP a v zahraničí
 22. LACKO Norbert, Ing. Rožňava
 23. MACHOVIČ Ján, Ing. Liptovský Mikuláš
 24. MAJCHROVIČOVÁ ANNA, Bc. Stará Ľubovňa
 25. MARUNIČ Jozef Nové Zámky
 26. PACEK Ján, Ing. Banská Bystrica
 27. PACKOVÁ Darina Vranov nad Topľou
 28. PETRÁŠ Jozef, RSDr. Trnava
 29. SCHULZ Jozef HOSk 1. čs. armády na Slovensku
  v SNP
 30. SIDOR Daniel, Ing. Michalovce
 31. Piešťany
 32. ŠABLATÚRA Dušan Zvolen
 33. ŠMIGA Vladimír Medzilaborce
 34. ŠULEJ Ján Brezno
 35. UHRÍK Ján, Ing. Svidník
 36. URBAN Milan Trebišov
 37. VÁCLAVÍK Rudolf Lučenec
 38. VAŇO Anton Prievidza
 39. WAGNER Oto, Ing. HOSk väzňov nacist. konc. a zajat.
  táborov
 40. ŽINGOR Radomír Martin
 41. SEČKÁR Pavol, Ing. PhD. Predseda SZPB
 42. LONGAUER Viliam, Doc. PhDr. RSDr. Tajomník ÚR SZPB
 43. HUSÁK Ján, Ing. gen.           Čestný predseda SZPB

 

 

 1. Ukladá
 2. ÚR SZPB:
 • Vyhodnotiť pripomienky a návrhy, prednesené (a písomne doložené) na zjazde SZPB. Návrhy zapracovať do plánov práce orgánov SZPB a písomne odpovedať diskutujúcim.

T: 30. 11. 2015

 • Naďalej pokračovať v rokovaní s ústavnými činiteľmi, poslancami všetkých stupňov, vedúcimi štátnych orgánov, informovať ich o rokovaní XVI. zjazdu SZPB a ďalších zámeroch zväzu, ako aj o podiele na udržiavaní novodobej histórie Slovenska a boji proti narastajúcemu fašizmu a extrémizmu.

T: ročne hodnotiť

 

 • Vyškoliť funkcionársky aktív o využívaní zákona o odboji a postavení SZPB č. 487 z 5. decembra 2013 a súvisiacich zákonoch. Samostatne sa venovať otázkam využívania uzavretých dohôd o spolupráci a partnerských zmlúv.

T: každoročne do 10. 12.

 

 • Osobitnú pozornosť venovať príprave a zabezpečeniu spomienkových osláv, najmä SNP, oslobodeniu SR, KDO a na ďalších miestach bojov a obetiach vojny. Nezabúdať na hrdinov národného boja za slobodu, proti fašizmu a nemeckému nacizmu.

T: hodnotiť ročne

 

 • Oživovať dohody s partnerskými organizáciami, osobitne s MV SR, MŠ SR, JDS, ZMOS, KVH a zahraničnými protifašistickými a protifašistickými veteránskymi organizáciami.

T: jedenkrát za štyri roky

 

 • Zvýšenú pozornosť venovať starostlivosti o pamätníky, pamätné dosky, hroby a pamätné miesta. Osobitne pomníku II. čs. paradesantnej brigáde v ZSSR, pamätníku obetí v Kremničke, pamätníku tragédie v Melku. Ich hrdinstvo naďalej zostane ukážkou vlastenectva, lásky a vernosti k svojmu národu.

T: ročne

 

 • Zvýšiť úroveň a účinnosť práce komisie učiteľov, mládeže a žien,  historicko-dokumentačnej komisie a ich vzájomnej spolupráce. Cieľom bude, aby sme pôsobili na prácu v komisii MŠ SR pri príprave učebníc a prácu metodických centier, na obsahovú prípravu učiteľov k novodobej pravdivej histórii Slovenska.

T: každé dva roky

 

 • Usilovať, o presadenie nášho zastúpenia v Rade pre vysielanie a retransmisiu.

T: do 10. 12. 2015

 

 • Usilovať o prijatie zákona starostlivosti o veteránov, o ich sociálnej a zdravotnej starostlivosti.

T: do 10. 12. 2015

 

 • Usilovať o premenovanie Dňa obetí Dukly na Deň hrdinov Dukly. Prerokovať na MK SR prepracovanie expozície v Múzeu SNP a obnovenie izby mladých hrdinov v ZŠ v Nemeckej.

T: do 10. 12. 2015

 

 • Vydať zborník z rokovania XVI. zjazdu SZPB, doplnený o upravené Stanovy, programové zameranie a ďalšie aktuálne materiály.

T: 31. 7. 2015

 • V rámci možností a finančných prostriedkov vykonať na chate v Liptovskom Jáne nevyhnutné úpravy a zestetizovať celý vnútorný priestor. Vyriešiť vlastníctvo pozemku pod chatou a spracovať projekt vrátane rozpočtu. Zatepliť, zakonzervovať a vyriešiť vykurovanie.

T: do XVII. zjazdu SZPB

 • Úlohy v mediálnej oblasti:
  1. Vedúcemu mediálneho oddelenia vysvetľovať a vhodným spôsobom propagovať stanoviská a uznesenia, ktoré vzídu z rokovaní volených orgánov SZPB.

T: hodnotiť ročne

 

 1. Mediálnemu oddeleniu uverejňovať vo zväzových a spriatelených médiách články o činnosti orgánov a organizácií SZPB, o odkaze národného boja za oslobodenie a proti fašizmu, články vysvetľujúce nebezpečenstvo prejavov súčasného extrémizmu: neofašizmu, neonacizmu, rasizmu, xenofóbie, novo-ľudáctva a ďalších prejavov netolerancie smerujúcich k porušovaniu ľudských práv a občianskych slobôd;

T: hodnotiť ročne

 

 1. Vedúcemu mediálneho oddelenia pripraviť podklady a predbežné cenové kalkulácie na vydávanie časopisu (na platforme ročeniek odbojárov), ktorý bude potenciálne určený na vonkajšiu komunikáciu SZPB s verejnosťou.

                                                                       T: jeseň 2016 až marec 2017

 

 1. d)   Mediálnemu oddeleniu zabezpečiť preformátovanie a zmodernizovanie
  webovej stránky SZPB.

T: do konca roka 2015

 

 1. e) Mediálnemu oddeleniu zaktivizovať a nastoliť plynulú činnosť zväzového

facebooku.

                                                                  T: najneskoršie január 2016

 

 1. Mediálnemu oddeleniu predávať inzertný priestor zväzových médií, čím zabezpečí doplnkové finančné prostriedky na krytie vydavateľského procesu.
 2. hodnotiť ročne k 15. 2.

 

 1. B) Oblastným výborom SZPB a základným organizáciám SZPB:
 • Informovať predsedov ZO SZPB a širšie funkcionárske aktívy o rokovaní a zámeroch XVI. zjazdu SZPB. Doplniť svoje uznesenia z VČS a oblastných konferencií. Doplniť kalendáre podujatí do konca roka 2015 a včas ich pripraviť na rok 2016. Doplniť (upraviť) rozpočty na rok 2015 a včas vypracovať rozpočty na ďalšie roku vrátane príspevku z ÚR SZPB (MV SR). Na rokovaniach oblastných výborov a členských schôdzach metodicky rozobrať bod po bode uznesenie zjazdu, oblastnej konferencie a VČS. Následne každoročne na zhodnocujúcich schôdzach.

T: hodnotiť ročne k 31. 12.

 

 • Spolupracovať s orgánmi samosprávy, s primátormi a starostami a kolektívne oblastný výbor v pôsobisku kraja s VÚC. Podľa možností uzavrieť dohody o spolupráci. Do dohôd zaradiť aj konkrétnu pomoc partnerov v sociálnych zariadeniach, nemocniciach a opatrovateľskú službu.

T: priebežne, hodnotiť ročne k 31. 12.

 

 • Využívať zákon o odboji a postavení SZPB a dohody uzavreté ÚR SZPB.

T: priebežne, hodnotiť ročne k 31. 12.

 

 • Trvale zabezpečovať účasť učiteľov, študentov a žiakov na spomienkových oslavách na miestach bojov a obetí vojny. Osobitne dbať, aby sa zúčastňovali náučno-vzdelávacích zájazdov.

T: priebežne, hodnotiť ročne k 31. 12.

 

 • Na propagáciu našej činnosti, protifašistického odboja a proti negatívnym prejavom extrémistických skupín využívať regionálne, mestské, obecné oznamovacie prostriedky.

T: priebežne, hodnotiť ročne k 31. 12.

 

 • Zabezpečiť, aby každá oblastná organizácia mala knihu, zborník alebo aspoň brožúrku regionálnych novodobých dejín, ktoré predovšetkým budú využívať v práci na školách, ale aj s učiteľmi a mládežou v mieste bydliska.

T: do 31. 12. 2016

 

 • Treba využiť, že sme dosiahli veľa za posledné obdobie a zvýšiť kvalitu prijímania nových členov a prípravy funkcionárov a mladších členov, ktorých postupne treba zaraďovať do práce výborov.

T: priebežne, hodnotiť k 31. 12. 2015

 

 • Viac ako doposiaľ využívať naše oddychové zariadenia – chatu v Liptovskom Mikuláši s kapacitou 16 postelí. Informovať funkcionársky aktív a členskú základňu o možnostiach veteránov (cez MO SR – oddelenie veteránov) a o možnosti využívať dohodu uzavretú s HOREZZA (zborník ÚR SZPB, jún 2014).

T: priebežne, hodnotiť k 15. 2.

 

 • Včas a stručne, presne podávať hlásenia o činnosti oblastných výborov, ktoré bude podpísané predsedom oblastného výboru SZPB (zborník – jún 2014 – časť organizačný poriadok SZPB).

T: v súlade s pokynmi K ÚR SZPB

 

 • Dôsledne sa oboznámiť so smernicou o hospodárení a túto dodržiavať, vrátane využívania a rozdeľovania príspevku z MV SR (zborník – jún 2014)

T: úloha trvalá

 

 • Dosiahnuť, aby sa každý funkcionár oblastného výboru SZPB a ZO SZPB stal predplatiteľom dvojtýždenníka Bojovník i ročeniek odbojárov.

T: úloha trvalá, kontrolovať 1x ročne

 

 • V maximálne možnej miere dosiahnuť, aby sa predplatiteľmi zväzovej tlače stali obce a mestá v okruhu pôsobnosti základnej a oblastnej organizácie.

   T: úloha trvalá, kontrolovať 1x ročne

 

 • V spolupráci s miestnymi orgánmi samosprávy a s vyššími územnými celkami v maximálne možnej miere dosiahnuť, aby sa predplatiteľmi zväzovej tlače stali základné a stredné školy v oblasti pôsobnosti základnej a oblastnej organizácie SZPB.

T: úloha trvalá, kontrolovať 1x ročne

 

 • Na propagáciu činností a ideí SZPB a protifašistického odboja a proti negatívnym javom extrémistických skupín výraznejšie využívať regionálne média. V rámci oblastných organizácií začať so zakladaním dopisovateľských aktívov (krúžkov).

                                                          T: úloha trvalá, kontrolovať k 31. 12.

 

 • Obnoviť spoločensko-historické vzdelávanie funkcionárskeho aktívu oblastných a základných organizácii a samotných členov SZPB. Mediálne oddelenie SZPB k tomu prispeje formou tzv. Živých novín.

T: hodnotiť ročne k 30. 11.

 

 1. C) Ústrednej revíznej komisii:
 • Výsledky o revíziách orgánov a organizácií SZPB písomne predkladať Predsedníctvu a ÚR SZPB spolu s návrhmi konkrétnych opatrení.

T: úloha trvalá

 

 • V prípade zistených nedostatkov závažného charakteru ich okamžite s návrhom opatrení prerokovať s predsedom SZPB.

T: jedenkrát ročne inf. ÚR SZPB

 

 1. D) Rozhodcovskej komisii:
 • Po obdržaní sťažností na porušovanie Stanov SZPB, alebo o spornej otázke, RoK sťažovateľovi odpovie do 30 dní a informuje najbližšie zasadanie P ÚR SZPB. Ďalej postupuje podľa Stanov SZPB a organizačného poriadku SZPB.

T: jedenkrát ročne inf. ÚR SZPB

13
aug
2015

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*