Uznesenie zo zasadnutia ÚR SZPB

Uznesenie zo zasadnutia ÚR SZPB zo dňa 4. 12. 2014

 

I. Schvaľuje:

 1. Správu o činnosti od ostatného zasadnutia ÚR SZPB.
 2. Predbežný rozpočet SZPB na rok 2015.
 3. Plán hlavných podujatí ÚR SZPB na rok 2015.
 4. Plán práce predsedníctva a ÚR SZPB na rok 2015.
 5. Kooptáciu za člena ÚR SZPB p. Vladimíra Šmigu z OblV SZPB Medzilaborce za p. Vladimíra Kokulu.

 

II. Berie na vedomie:

 1. Plnenie prijatých uznesení.
 2. Hodnotenie činnosti oblastných organizácií SZPB za 3. štvrťrok 2014.
 3. Informáciu o plnení rozpočtu za 1. – 10. mesiac 2014.
 4. Informáciu o práci ÚRK SZPB a kontroly hospodárenia OblV SZPB za 1. – 10. mesiac 2014.
 5. Delegovanie členov Predsedníctva ÚR SZPB na oblastné konferencie SZPB v roku 2015 s dohodnutými zmenami.
 6. Informáciu o prevádzke a potrebe interiérových úprav chaty Partizán.
 7. Informáciu o príprave koncepcie MO SR o starostlivosti vojnových veteránov.

 

III. Ukladá:

Predsedovi SZPB:

Prerokovať s kompetentnými orgánmi prípravu a priebeh osláv 70. výročia oslobodenia a víťazstva nad fašizmom v Liptovskom Mikuláši na háji Nicovô na deň 8. mája 2015.

Termín: do 31. 1. 2015

 

Tajomníkovi ÚR SZPB:

 1. V rámci prípravy XVI. zjazdu SZPB sústrediť a spracovať pripomienky z rokovaní VČS a oblastných konferencií SZPB v oblastiach stanov a jeho programového zamerania. Správu predloží Predsedníctvu ÚR SZPB a po schválení zašle oblastným výborom na rokovanie oblastných konferencií.

Termín: 12. 2. 2015

 

 1. V spolupráci s jednotlivými komisiami pre prípravu XVI. zjazdu SZPB pripraviť podkladové materiály na jeho rokovanie. Tieto predtým prerokovať s predsedom SZPB a vedúcimi oddelení a pripraviť ich na rokovanie Predsedníctva ústrednej rady SZPB na 15. 5. 2015.

Termín: do 15. 4. 2015

 

Komisii v zložení: Viliam Longauer, Juraj Drotár a Karol Kuna.

Pripraviť návrhy do koncepcie MO SR o starostlivosti o vojnových veteránov a predložiť ich Ministerstvu obrany SR.

Termín: 10. 12. 2014

04
dec
2014

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*