Uznesenie zo zasadnutia ÚR SZPB

Návrh

Uznesenie Ústrednej rady SZPB z 3. decembra 2013

I. Potvrdzuje:

1) za členov ÚR SZPB: V. Longauer, K. Kuna, J. Pacek, K. Frišová

2) predsedu HOSk partizánov Karola Kunu

 

II. Schvaľuje:

1) Návrh na uvolnenie členov z ÚR SZPB: Ladislav Jača, Ján Rýs, Anton Droppa
(úmrtie), Ján Páleš (zdravotné dôvody)

2) Uvolnenie Romana Hradeckého z funkcie tajomníka ÚR SZPB a člena  Predsedníctva
ÚR SZPB z dôvodov obsadenia funkcie tajomníka na 8-hodinový pracovný úväzok

3)  Viliama Longauera za tajomníka ÚR SZPB na plný pracovný úväzok a člena P ÚR
SZPB

4)  Juraja Drotára za podpredsedu SZPB

5)  podpredsedu SZPB Norberta Lacka za predsedu Komisie učiteľov, žien a mládeže

6)  Rozšírenie členov ÚRK o: Danu Ďurkyovú z Banskej Bystrice

Antona Kozubíka z Bratislavy

Michala Jargaša zo Žiliny

7)  Smernicu SZPB o hospodárení

8)  Predbežný rozpočet ÚR SZPB na rok 2014

9) Plány práce P ÚR SZPB, ÚR SZPB, ÚRK, Komisie učiteľov, žien a mládeže,
HDK a Hlavných podujatí na rok 2014

10)  Smernicu SZPB o udeľovaní ocenení a vyznamenaní

11) Mediálne oddelenie SZPB a jeho organizačnú štruktúru

 

III. Berie na vedomie:

1) Správu o činnosti, vyhodnotenie uznesení a analýzu hlásení oblastných výborov
za 3. Štvrťrok s pripomienkami

     2)   Predbežnú kontrolu plnenia uznesení XV. zjazdu v oblastných organizáciách

3)   Správu o plnení rozpočtu za 1. -10. mesiac 2013

 • Informáciu o účastníkoch odboja

5)   Správu ÚRK

6)   Informáciu o rekonštrukcii kancelárskych priestorov a budovy SZPB

7)   Zloženie výberovej komisie na vedúceho oddelenia mediálnej práce v SZPB

8)  Informáciu o postoji NR SR k Zákonu o odboji a o postavení SZPB

 

IV.Ukladá:

 1. predsedovi SZPB
 2. Uskutočniť výberové konanie na vedúceho oddelenia mediálnej práce a vypracovať
  pracovnú náplň vedúceho oddelenia a pracovníkov oddelenia

T: 10.2.2014

 1. Vypracovať štatút, mandát, postavenie a úlohy mediálneho oddelenia

T: 28.2.2014

 1. Zvolať výbory HOSk a informovať ich o práci SZPB a ďalších úlohách do
  XVI. zjazdu                                                                              T: do 31. januára 2014
 2. Prerokovať zmluvu o zľavách pre členov SZPB na GR Vojenské rekreačné služby
  Piešťany                                                                                     T: 20.12.2013
 3. Zvolať dopisovateľov Bojovníka na besedu o tom, ako zvýšiť záujem o odoberanie
  a zameranie zmeny Organizačného poriadku na oddelení mediálnej práce (Ročenka,
  Bojovník, webstránka, internet)                                                T: 10.2.2014
 4. Predložiť primátorovi hl. mesta Bratislava návrh OblV Prešov na zachovanie
  pamiatky mostu ČA v Bratislava                                              T: 15.1.2014

 

 

 

 1. tajomníkovi ÚR SZPB
 2. Spracovať partnerské dohody a uverejniť v Zborníku T: 27.2.2014
 3. Spracovať analýzu hlásenia oblastných výborov za 4. štvrťrok a rok 2013

T: 14.2.2014

 1. vedúcej ekonomického oddelenia
 2. Predložiť vyhodnotenie rozpočtu SZPB za rok 2013

T: 14.2.2014

 1. Predložiť návrh projektu pre ďalšie využívanie IT T: 14.2.2014

 

 1. členom ÚR SZPB
 2. Na základe predbežnej kontroly plnenia uznesení XV. zjazdu v oblastných
  organizáciách prerokovať hodnotenie vo svojich organizáciách a doplniť ho o svoj
  podiel na plnení úloh zjazdu. Materiál bude predmetom prípravy ÚR
  ako rozhodnutie o zvolaní XVI. zjazdu                                      T: 10.5.2014

 

 1. oblastným výborom SZPB
 2. Predložiť návrh zoznamu na vyznamenanie veteránov vojny medailou k 70. výročiu
  SNP, KDO a oslobodenia podľa troch etáp:
 3. a) prvá etapa k SNP (august –október 2014)
 4. b) druhá etapa k KDO (október 2014)
 5. c) tretia etapa k oslobodeniu (september 2014 – máj 2015)        T: do 10.4.2014
 6. Navrhnúť ÚR SZPB miesto konania XVI. zjazdu SZPB a predpoklad nákladov na jeho
  konanie                                                                                         T: do 10.4.2014
 7. Zaslať organizačnému oddeleniu ÚR SZPB
 8. a) plán zasadnutí predsedníctva a oblastného výboru
 9. b) plán činnosti – aktivít (kalendár podujatí)
 10. c) predbežný rozpočet (pre ekonomické oddelenie) T: do 10.1.2014

 

 1. OblV Prešov
 2. Pripraviť návrh na riešenie zachovania pamiatky mostu ČA v Bratislave

T: 31.12.2013

 

 

Najbližšie zasadanie:  P ÚR SZPB –  27.2.2014 o 9.00 h, Bratislava, Štúrova 8

ÚR SZPB – 5.6.2014

 

 

 

V Bratislave 3.12.2013

 

 

 

 

Ing. Pavol Sečkár, PhD.

predseda SZPB

 

 

 

Za správnosť: Denisa Žiaková

03
dec
2013

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*