Uznesenie zo zasadnutia ÚR SZPB

Uznesenie Ústrednej rady SZPB z 27. júna 2013

 

I. Schvaľuje: 

1)   Správu o činnosti

2)   Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2012

3)   Rozpočet SZPB na rok 2013

4)   Rozšírenie ÚR SZPB o jedného člena z oblastnej organizácie Bratislava

 

II. Berie na vedomie: 

 • Vyhodnotenie plnenia uznesení
 • Správu ÚRK o vykonaných kontrolách a kontrolu MV SR s vysvetlením
 • Informáciu o plnení rozpočtu za 1. – 5. mesiac 2013
 • Organizačné opatrenie na zabezpečenie spomienkových osláv 69. výročia SNP vrátane sprievodných podujatí
 • Priebežné opatrenia k zabezpečeniu 69. výročia KDO a Dňa obetí Dukly s pripomienkami

 

III. Ukladá: 

 1. predsedovi SZPB
 2. Zabezpečiť vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. – 8. mesiac 2013

T: 12.9.2013

 1. Zvolať a zabezpečiť rokovanie Predsedníctva ÚR SZPB a Predsedníctva ÚV ČSBS na 12.- 13. 9. 2013

T: 23.8.2013

 1. Zvolať poradu tajomníkov oblastných výborov SZPB na 16. 7. 2013 pre zaškolenie k účtovaniu dotácií a k prácam na počítači

T: 3.7.2013

 1. Zabezpečiť školenie predsedov revíznych komisií oblastných výborov SZPB
  T: 23.8.2013

 

 1. Podpredsedovi ÚR SZPB

 

 1. Doplniť návrh dohody SZPB s MŠ SR o organizovanie celoštátnej vedomostnej súťaže             žiakov a študentov základných a stredných škôl.

  T: 20.7. 2013

                                                                                              Zodpovedá: L. Jača

 1. oblastným výborom

 

 1. Podľa pokynov dbať o dôsledné využitie a kontrolu zúčtovania pridelených

finančných prostriedkov                                           T: k 30.11.2013

 

 1. Organizovať sprievodné a spomienkové podujatia k 69. výročiu SNP

T: vyhodnotiť v hlásení za 3. Q

 1. Zabezpečiť účasť členov SZPB na spomienkové oslavy SNP v Banskej Bystrici, KDO a          DOD vo Svidníku a Dukle autobusmi MO SR

T: 29.8.2013, 4.-6.10.2013

 1. Uhradiť ÚR SZPB prostriedky za stravovanie účastníkov spomienkových osláv KDO a             DOD autobusmi MO SR podľa schváleného počtu (3 dni – 13 €, 2 dni – 6,50 €)

T: do 12.9.2013

 1. Pripraviť, schváliť a zabezpečiť metodické a organizačné opatrenia k príprave hodnotiacich
  členských schôdzí SZPB (november 2013 – január 2014)

T: priložiť k hláseniam za 3. Q 2013

 

 1. Zabezpečiť účasť tajomníkov oblastných výborov na školenie 16.7.2013 v Bratislave k             realizácii nového systému používania prostriedkov – dotácie ÚR SZPB oblastným výborom       od 1.7. 2013

T: 16.7.2013

 1. Navrhnúť kandidáta na tajomníka ÚR SZPB

T: 15. 8. 2013

 

 1. Vedúcej ekonomického oddelenia

 

 1. Pripraviť manuál pre nové počítačové programy a prácu s počítačom pre potreby SZPB

T: 10.7.2013

 

 1. Zaškoliť tajomníkov oblastných výborov pre nové počítačové programy

T: 16.7.2013
 

.

 

 

 

 

Najbližšie zasadanie: P ÚR SZPB – 12.- 13. 9.2013 o 9.00 h, miesto podľa pozvánky

ÚR SZPB    – 3.12.2013 o 9.00 h, Bratislava, Štúrova 8

 

 

 

 

V Bratislave, 27.6.2013

 

Ing. Pavol Sečkár, PhD.

predseda SZPB

 

 

Za správnosť: Viliam Longauer

27
jún
2013

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*