Uznesenie zo zasadnutia ÚR SZPB

UZNESENIE
z rokovania ÚR SZPB dňa 21. mája 2015 

 

ÚR SZPB schvaľuje:

 1. Návrhovú komisiu v zložení : J. Drotár, P. Brndiar, J. Hamár
 2. Overovateľov zápisnice: N. Lacko, Havel,  J. Dianiška
 3. Materiály na rokovanie XVI. zjazdu SZPB s pripomienkami
 • Program a časový rozvrh XVI. zjazdu SZPB.
 • Rokovací a Volebný poriadok XVI. zjazdu SZPB.
 • Správu o činnosti a hospodárení od XV. zjazdu SZPB.
 • Správu Ústrednej revíznej komisie.
 • Správu Rozhodcovskej komisie.
 • Návrh doplnkov a zmien v Stanovách SZPB.
 • Programové zameranie SZPB po XVI. zjazde.
 • Návrh na uznesenie XVI. zjazdu SZPB.
 • Vyhlásenie delegátov XVI. zjazdu SZPB.
 1. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a hospodárenia za rok 2014.
 2. Rozpočet SZPB na rok 2015, prerozdelenie príspevku MV SR pre oblastné výbory, rozpočet na konanie XVI. zjazdu SZPB.
 3. Návrh Dohody o spolupráci medzi SZPB a Ruským zväzom veteránov Veľkej vlasteneckej vojny.

 

ÚR SZPB berie na vedomie:

 

 1. a) Správu o činnosti ÚRK o hospodárení za rok 2014.
 2. b) Informáciu o pripravenosti XVI. zjazdu SZPB.
 3. c) Informáciu o zabezpečení spomienkového zhromaždenia

k 71.výročiu SNP v Banskej Bystrici.

 1. d) Informáciu o príprave (10. novodobého) spomienkového stretnutia na

Kališti (Stretnutie generácií).

 1. e) Informáciu o spolupráci s Ruským zväzom veteránov Veľkej vlasteneckej vojny.
 2. f) Informáciu o spomienkovom stretnutí s Klubom Českých hraničníku pri  výročí bojov  s banderovcami  v Malej Lodine.

 

 1. ÚR SZPB vyjadruje:

 

 1. Poďakovanie Oblastnému výboru SZPB v Liptovskom Mikuláši za podiel na príprave a zabezpečení Ústredných  osláv 70. výročia oslobodenia Slovenska (Dňa víťazstva nad fašizmom).
 2. ÚR SZPB ukladá:
 3. Predsedníctvu ÚR SZPB
 • Pripraviť na podpis návrh Dohody o spolupráci SZPB s Ruským zväzom  veteránov Veľkej vlasteneckej vojny.

Termín: 26. 5. 2015

 • Rozvinúť spoluprácu a pripraviť návrh Dohody o spolupráci so Spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika.

                                                                                    Termín: do 30. 10. 2015

 1. b) Oblastným výborom SZPB
 • Zabezpečiť prevzatie kníh „SNP – 1944“.
 1. a) v Doškoľovacom stredisku MÚ SNP ulica Tulská 36, Banská Bystrica

kontakt : sekretárka MÚ SNP p. Némethová mob. 0918 899 444

Termín: do 27.  5.  2015

 1. b) Po 27. 5. 2015 na sekretariáte SZPB v Bratislave.

Termín: do 15. 6. 2015

 • Odovzdanie kníh riaditeľom základných škôl regióne pôsobnosti oblastnej organizácie SZPB.

Termín:  do 20. 6. 2015

 • Zabezpečiť odovzdanie zjazdových materiálov delegátom zjazdu a ich prípravu na rokovanie XVI. zjazdu SZPB.

Termín: do 10. 6. 2015

 • Preplatiť cestovné náklady delegátom a hosťom zjazdu SZPB  z oblastnej organizácie.

Termín: do 30. 6. 2015

 • Nahlásiť vedúcemu organizačného odd. ÚR SZPB požiadavku oblastného výboru na dopravu (autobus) na Spomienkové zhromaždenie k 71. výročiu SNP  v Banskej Bystrici.

Termín: do 15. 6. 2015

 • Nahlásiť tajomníkovi OblV SZPB Banská Bystrica počet účastníkov Spomienkového stretnutia generácií na Kališti. Menovite priamych účastníkov odboja, predsedu a tajomníka oblastného výboru.

Termín: do 30. 6. 2015

 

 

 

Bratislava,  21. mája 2015

 

                                                                                Ing. Pavol Sečkár, PhD.
                                                                                 predseda SZPB

21
máj
2015

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*