Výberové konanie na miesto šéfredaktora dvojtýždenníka Bojovník a zostavovateľa Ročenky odbojára

Výberové konania

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, štatutárny zástupca,
vyhlasuje výberové konania na miesto šéfredaktora dvojtýždenníka
Bojovník a zostavovateľa Ročenky odbojára.

Kandidáti musia v oboch prípadoch spĺňať:
– Dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie prinajmenšom 2. stupňa
v odbore žurnalistiky,
– preukázateľné úspešné výsledky a skúsenosti v novinárstve,
– preukázateľné riadiace a koncepčné predpoklady.

Uchádzač o pozíciu šéfredaktora Bojovníka, resp. zostavovateľa
Ročenky odbojára (môže ísť aj o zdvojenú pozíciu) predloží:
– Svoj štruktúrovaný životopis,
– vypracovaný nový koncept obsahového a žánrového zamerania
daného periodika a predstavy o zmenách jeho grafického
stvárnenia,
– pomenuje základné ekonomické parametre vydávania periodika
s podmienkou, že projekt môže rátať iba s objemom finančných
prostriedkov, ktoré budú dané rozpočtom,
– pragmatickú predstavu o získaní doplnkových finančných
zdrojov pre vydávanie Bojovníka, resp. Ročenky odbojára
(inzercia, dotácie atď.).

Osobnostné predpoklady:
– Osobnosť orientovaná na úspech, vrátane ochoty pracovať podľa
potreby splnenia úlohy, ktorou je finálne vydanie periodík,

– výborná štylizácia a žánrová pestrosť, práca s fotografiou
a modernou výpočtovou technikou,
– praktické skúsenosti vo vydavateľskej činnosti periodickej tlače,
čiastočne aj v merkantilnej produkcii,
– všeobecný prehľad o histórii 2. svetovej vojny a protifašistickom
odboji osobitne na Slovensku,
– všeobecný prehľad o súčasnej medzinárodnej a domácej politike,
– všeobecný prehľad o SZPB, jeho stanovách a zákone 487/2103
Z.z.
Termín podania písomnej žiadosti v zalepenej obálke s nápisom
„neotvárať“ do 30. septembra 2020 na adresu: SZPB Štúrova ul.
8, 815 72 Bratislava
Obálky budú otvorené 1. októbra 2020 o 12. hod. za účasti
prihlásených a členov výberovej komisie.
Bližšie informácie u predsedu SZPB,
tel. na sekretariát 02/3810 4941
Vyhlásenie výberových konaní sú uverejnené aj na webovej
stránke SZPB www.szpb.sk.

03
sep
2020

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*