Výberové konanie na tlač ročenky 2020

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
Štúrova 8, 815 72 Bratislava

 

Vyhlasuje výberové konanie na obstarávateľa na tlač Ročenky odbojárov 2020.

Obstarávateľ sa zaviaže, že:

  1. zabezpečí tlač titulu “Ročenka odbojárov 2020” podľa nižšie uvedených požiadaviek:
  2. náklad doručí na maximálne 3 miesta v Bratislave podľa určenia vyhlasovateľa výberového konania.

 

Formát:           A4

Farebnosť:      4 + 4

Počet strán:     120 + 4

Väzba:             lepená

Papier obálka aj vnútro: 60 gr. LVC

Náklad:            7800 a 8000 ks (tzn. záujemca uvedie dve ceny)

Balenie:           vo fólii po 20 ks

Tlačové podklady budú výhercovi výberového konania alebo ním určenej tlačiarni dodané v elektronickej podobe.
Cena musí byť uvedená osobitne na oba náklady na tlač a osobitne na dovoz Ročeniek odbojárov 2020 na maximálne 3 miesta v Bratislave. (Spresnené budú s víťazom súťaže.)

 

Termín tlače v období: 22. 10. – 1. 11. 2019

Expedícia vytlačených Ročeniek odbojárov 2020 na určené adresy v Bratislave musí byť zrealizovaná už 31. 10.  2019 do 24.00 hod. tak, aby expedícia k čitateľom mohla začať od 1. 11. 2019.

 

Ponuky prosíme doručiť na sekretariát SZPB (Štúrova 8, Bratislava – 2. poschodie) v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – tlač ročenky 2020“ do  piatku 4. 10. 2018 do 11.00 hod.

 

Výberové konanie a otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa: 8. 10. 2019 o 10.30 hod. komisiou, určenou predsedom SZPB.

 

O víťazovi výberového konania bude v mnohom určujúca najnižšia cena tlače (nesmie presiahnuť 4990 EUR vrátane DPH) v súbehu s poskytnutými zárukami na kvalitu tlače a dodržania časových termínov.

Cena tlače i dopravy bude víťazom výberového konania fakturovaná osobitne.

 

Za správnosť: Ing. Pavol Sečkár, PhD., predseda SZPB

V Bratislave, 10. septembra 2019

17
sep
2019

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*