Vyhlásenie ku svojim členom a občanom SR a ČR

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

a

Českýsvaz bojovníků za svobodu

VYHLÁSENIE
ku svojim členom a občanom SR a ČR

zo dňa 24.–26. septembra 2019

 

V dňoch 24.-26. septembra 2019 sa v Ružomberku konalo pracovné stretnutie
delegácií Predsedníctva Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov (SZPB) a Výkonného výboru ÚV Českého svazu bojovníků za svobodu
(ČSBS), ktoré sa zaoberalo ďalším vývojom spolupráce ČSBS a SZPB v období
75. výročia Slovenského národného povstania a Karpatsko-duklianskej operácie, 80.
výročia rozpútania 2. svetovej vojny, 75. výročia májového povstania českého ľudu a
75. výročia víťazstva nad nemeckým nacizmom a japonským militarizmom.
Účastníci stretnutia potvrdili, že zaregistrovali, ako svet v tomto roku prekročil dejinnú
križovatku, za ktorou dominanciu jednej veľmoci nahradil vznik viacerých centier moci vo
svete. Vidia, že táto globálna zmena neprebieha pokojne, že ju sprevádzajú výbuchy
konfliktov a odstupovanie od strategických dohôd USA a Ruska, o ktoré sa mier
a bezpečnosť sveta doposiaľ opierali.
SZPB a ČSBS vyhlasujú, že v ČR zaregistrovali najsilnejší pokus zrušenia platnosti právnej
normy na úrovni zákona,dekrétu prezidenta Československej republiky zakotveného
v ústave Českej republiky (ČR), a to nie ústavným orgánom ČR, ale súdom nižšej
kategórie. Obe organizácie proti takýmto pokusom ostro vystupujú.
Slovenskí protifašisti a českí bojovníci za slobodu si vyjadrili vzájomnú podporu
na boj so zneucťovateľmi a ničiteľmi pamätníkov na protifašistický odboj a jeho hrdinov.
SZPB podporuje principiálny postoj ČSBS voči ničiteľom objektívnej dejinnej pravdy, ktorí
opakovane poškodili pamätník maršala Ivana S. Koneva, svojho osloboditeľa spod
protektorátneho jarma. ČSBS podporuje SZPB v rovnakom boji proti ničiteľom pamätníka
1. čs. armádneho zboru v ZSSR na vrchu Javorina nad obcou Stráňavy.
Obe organizácie vyhlasujú, že vandalizmus je na takéto činy slabé slovo.
ČSBS v tomto období podporuje zásadový postoj SZPB na zamedzenie premenovania časti
Námestia SNP v Bratislave na Námestie Nežnej revolúcie, teda na názov, ktorý sa nezrodil
ani na Slovensku, ani v Česku, ale bol do ČSFR dopravený zo zahraničia niekoľko
mesiacov po novembrových udalostiach 1989.
Oba zväzy vyhlasujú, že prijali v tomto období opatrenia na zintenzívnenie komunikácie na
posilnenie protifašistických postojov tak vo vnútri svojich organizácií, ako aj navonok,
osobitne s mládežou oboch republík. A keďže protifašistická a protinacistická tradícia tvorí
aj jeden z pilierov ústav SR i ČR, SZPB i ČSBS vyzývajú predstaviteľov svojich štátov, aby
na pôde OSN opäť začali podporovať rezolúcie brániace glorifikácii nacizmu, fašizmu a ich
novodobých odrôd.
SZPB a ČSBS budú na podporu toho získavať všetky organizácie združené vo FIR
(Medzinárodná antifašistická organizácia) a v Medzinárodnej organizácii vyhnancov
a utečencov, obetí fašizmu a nacizmu v rokoch 1920-1945.
V Ružomberku dňa: 24. septembra 2019

 

  Za SZPB Za ČSBS
Ing. Pavol Sečkár, PhD. Ing. Jaroslav Vodička

 

30
sep
2019

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*