Vyhlásenie OblV SZPB Banská Bystrica

V Y H L Á S E N I E
Oblastného  výboru  SZPB  v  Banskej  Bystrici
a účastníkov pietnej spomienky pri Pamätníku
zavraždených 
v Kremničke

Členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a priami účastníci národnooslobodzovacieho boja, vždy stáli a stoja aj dnes v prvých radoch zápasu proti akýmkoľvek snahám a prejavom neofašizmu, neonacizmu,antisemitizmu a intolerancie u nás doma a vo svete. Svojou nezištnou činnosťou prispievajú nielen k objektívnej informovanosti verejnosti, ale predovšetkým mladej generácie, o podstate, prejavoch, tragických dôsledkoch a obetiach fašizmu. Zároveň si s úctou i pietou pripomínajú hrdinov, ktorí bojovali na všetkých frontoch za mier a slobodu.

Dnes, keď si pripomíname 70. výročie začiatku tragédie masového vraždenia v Kremničke, uvedomujeme si viac ako inokedy hrôzy fašizmu a potrebu konkrétnych činov proti ich opakovaniu v akejkoľvek podobe.

My, účastníci pietneho zhromaždenia pri Pamätníku 747 obetiam v Kremničke, vyzývame širokú verejnosť Slovenska, aby aktívne podporovala všetky aktivity zamerané k potláčaniu akýchkoľvek prejavov neofašizmu, neonacizmu, xenofóbie, intolerancie, extrémizmu, antisemitizmu a terorizmu. Pripájame sa k hlasu a úsiliu širokej medzinárodnej verejnosti, v mene ktorej OSN vyhlásila 9. november, za medzinárodný deň boja proti fašizmu a antisemitizmu.

Je preto zarážajúce, že aj dnes, 70 rokov po páde európskeho fašizmu a nacizmu sa v našej spoločnosti, ktorá nesie všetky znaky demokracie, nájdu skupiny ľudí, ktoré sa neštítia velebiť vojnový slovenský štát. Poznáme výroky predsedu VUC v Banskej Bystrici. Nechce nič od Európskej únie, ani pre školy a sociálne zariadenia, žiadnu realizáciu projektov.

V súvislosti s vývojom udalostí na Ukrajine vyjadrujeme podporu Výzve Základnej organizácie SZPB Fončorda – generála Imricha Gibalu, aby všetky základné organizácie, oblastné organizácie a orgány SZPB podporili stanoviská predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica k riešeniu vzťahov s našimi východnými susedmi.

Znovu žiadame novozvoleného primátora a poslancov zastupiteľstva mesta, aby za spolupráce štátnej správy a samosprávy prijali projekt na realizáciu revitalizácie a estetizácie národnej kultúrnej pamiatky v Kremničke.

Apelujeme na predstaviteľov informačných prostriedkov všetkého druhu, najmä verejnoprávnej RTVS, aby vo svojej činnosti a svojim pôsobením vytvárali širší mediálny priestor pre objektívnu prezentáciu účastníkov národnooslobodzovacieho boja, jeho výsledkov a odkazu.

Vyslovujeme poďakovanie vláde a Národnej rade Slovenskej republiky za to, že sa Slovenský zväz protifašistických bojovníkov stal organizáciou, ktorá má zákonom garantované a všestranne zabezpečené dôstojné postavenie v spoločnosti a že sú už zákonom upravené aj nároky vojnových sirôt. Ešte žijúci účastníci Slovenského národného povstania, národnooslobodzovacieho boja a ich rodiny si to zaslúžia.

Večná sláva a úcta účastníkom národnooslobodzovacieho boja a tým, ktorí v boji proti fašizmu položili svoje životy.

 

 

V Banskej Bystrici, 11.novembra 2014

Oblastný výbor SZPB v Banskej  Bystrici

a účastníci pietnej spomienky pri Pamätníku zavraždených v Kremničke

11
nov
2014

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*