Vyhlásenie SZPB a ČSBS

Český svaz bojovníků za svobodu
a
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

 

 

VYHLÁSENIE
k svojim členom a občanom ČR a SR

  

zo dňa 18. septembra 2015

V dňoch 17. a 18. septembra 2014 sa vo Vrátnej konalo pracovné stretnutie delegácií Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Českého svazu bojovníků za svobodu, ktoré sa zaoberalo hodnotením doterajšej spolupráce oboch organizácií a potenciálnymi možnosťami jej ďalšieho prehlbovania.

 

Obe organizácie konštatujú, že po celých 70 rokov od porážky fašizmu v 2. sv. vojne ani o krok neustúpili od objektívneho hodnotenia jej príčin, priebehu i výsledkov.

 

Obe organizácie sú si vedomé, že sa im nie vo všetkom darí napĺňať spoločné predsavzatia, prijaté v septembri 2014 v Buchloviciach. Uvedomujú si, že súboj s extrémistickými, neonacistickými a neofašistickými prejavmi a činmi je zo dňa na deň ťažší, pretože mnohé štáty i jednotlivci už začínajú byť voči nim rovnako rezistentní, ako pred 2. sv. vojnou.

 

Obe organizácie vidia cestu k formovaniu správnych protifašistických a protinacistických postojov u obyvateľstva a osobitne u mládeže v prebúdzaní hlbšieho záujmu o vlastné dejiny, čím sa relatívne dá nahradiť aj neexistencia osobných skúseností. Najtypickejším prejavom dneška je totiž politicko-historická nevzdelanosť, ktorá v prípade 2. sv. vojny bráni v orientácii jej príčin a následkov.

 

Oba zväzy – SZPB a ČSBS konštatujú, že základ novej Európy bol vytvorený pádom fašizmu a nacizmu, na ktorom mala najväčšiu zásluhu Červená armáda. V tejto súvislosti preto opätovne trváme na tom, aby OSN ako príčinu rozpútania 2. sv. vojny a nasmerovania Hitlera proti slovanským národom pomenovala za zločinecký nie 23. august 1939 (Deň podpisu paktu Molotov – Ribbentrop), ale už 30. september 1938 (Deň podpisu zradného Mníchovského diktátu). Tzv. Európsky deň boja s totalitnými režimami totiž aj pre dnešok zostáva len nepodareným rúškom zakrývajúcim rok predtým spáchanú britskú, francúzsku a taliansku zradu s Hitlerom.

 

Oba zväzy vyjadrujú podporu prehlbovaniu vzájomnej spolupráce s ďalšími zahraničnými antifaistickými a antinacistickými organizáciami. Oba zväzy taktiež vyjadrujú podporu vládam Slovenskej republiky a Českej republiky v riešení imigračného problému.

 

SZPB i ČSBS spoločne vyhlasujú, že nikdy sa nevzdajú odkazu svojich hrdinských predkov, že ich najsilnejšou zbraňou je pravda a morálka. Pravda o minulosti i o dnešku. Toto je zdroj, kde pramení čistota domácej i zahraničnej autority oboch našich organizácií.

Poznanie svojich dejín vnímame ako základný stavebný kameň svojej štátnosti, pričom protifašistický a protinacistický odboj má v nej v oboch prípadoch svoje nenahraditeľné miesto.

 

Vo Vrátnej, dňa 18. septembra 2015

 

 

Za SZPB – Ing. Pavol Sečkár, PhD., v.r.        Za ČSBS – Ing. Jaroslav Vodička, v.r.

22
sep
2015

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*