Vyhlásenie z konferencie v Banskej Bystrici

V y h l á s e n i e
účastníkov oblastnej konferencie SZPB,
konanej dňa 27. februára 2015 v Banskej Bystrici

 

My, delegáti Oblastnej konferencie SZPB v Banskej Bystrici, zastupujúci viac ako 1600 členov oblastnej organizácie, dôsledne rešpektujúc Ústavu a zákony SR, Stanovy a poslanie SZPB, v súlade so Zákonom č. 487 z 5. 12. 2013  o protifašistickom odboji,  postavení a pôsobnosti SZPB pokladáme za svoju  historickú povinnosť dôrazne upozorniť na zložitú a komplikovanú sociálno–ekonomickú situáciu v Slovenskej republike, v Európe a vo svete, ktorá dáva príležitosť pre vznik a  šírenie myšlienkových prúdov a  hnutí intolerancie, nacionalizmu, rasizmu, šovinizmu, extrémizmu, neonacizmu a neofašizmu.

 

Vyzývame všetky kompetentné orgány a inštitúcie, aby v každodennej praxi rázne odmietali a nekompromisne trestali akékoľvek pokusy a konkrétne prejavy ideológie a hnutí vychádzajúcich z týchto antihumánnych pozícií a zároveň vyzývame všetkých ústavných činiteľov, predstaviteľov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR, aby takéto prejavy dôrazne odmietali a odsudzovali aj na medzinárodnej úrovni. ,,Stop neonacizmu, neofašizmu a diskriminácii v akejkoľvek podobe!“

Obraciame sa na poslancov NR SR  a  členov vlády SR, aby naďalej venovali významnú pozornosť postaveniu a materiálno – finančnému zabezpečeniu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v zmysle prijatého Zákona  č. 487  z roku 2013 a starostlivosti o vyriešenie dôstojného postavenia ešte žijúcich priamych účastníkov protifašistického odboja, ktorí sa v plnej miere zaslúžili o to, že Slovensko sa hrdo hlási k protifašistickému vystúpeniu.

Naďalej sa zameriame na  zvýšenú pozornosť výchove detí a mládeže a pestovaniu ich pozitívneho vzťahu  a úcty k hrdinským činom účastníkov bojov za slobodu, proti fašizmu a vojne. Preto žiadame všetkých, ktorí sa zúčastňujú na tvorbe a realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu, aby tejto problematike bola po obsahovej, metodickej a časovej stránke naďalej venovaná náležitá pozornosť. Návštevy pamätných miest bojov proti fašizmu, resp. pamätníkov pripomínajúcich zverstvá fašizmu a hrôzy vojny, považujeme za neoddeliteľnú súčasť výchovného procesu.

Vyzývame   poslancov Mestského zastupiteľstva a primátora mesta Banská Bystrica, aby zabezpečili reinštaláciu pamätných tabúľ pripomínajúcich slávne dni Slovenského národného povstania v B. Bystrici a jej oslobodenia pred 70 rokmi. Navrhujeme, aby v prípade predaja nehnuteľností, na ktorých sú umiestnené historické tabule alebo nápisy, viažuce sa k SNP, či oslobodeniu mesta, bola zapísaná pre nového majiteľa povinnosť tieto strpieť a starať sa o ne.

 

Vyzývame všetkých členov a sympatizantov SZPB a všetkých ľudí dobrej vôle, aby v roku konania XVI. zjazdu SZPB vynaložili maximálne úsilie pri šírení a realizácii jeho poslania.

V Banskej Bystrici, 27. 2. 2015

Účastníci oblastnej konferencie SZPB

27
feb
2015

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*