O činnosti SZPB

SZPB nestojí na mieste!

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB) je dlhoročnou organizáciou, ktorej
korene siahajú do našej histórie už takmer 75 rokov. Vo svojich počiatkoch bola
stavovskou organizáciou a združovala hlavne držiteľov osvedčenia tzv. 255-ky a iných,
ktorí sa zapojili do 2. odboja, čiže do boja proti fašizmu a nacizmu v období 2. sv. vojny.
SZPB sa od roku 2000 otvoril aj sympatizantom, osobitne mládeži, čím sa zastavil prirodzený
pokles jeho členstva a v niektorých obdobiach začal početne rásť. Napríklad posledne aj v 1.
štvrťroku 2018 sa rozšíril o 80 členov. V súčasnosti má Zväz cca 18 500 členov, ktorí sú
organizovaní v 35 oblastných organizáciách a vo vyše 600 základných organizáciách po
celom území SR.
Na základe zákona č. 487/2013 o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti SZPB
Slovenská republika uznáva nezávislé postavenie SZPB a poskytuje mu pomoc a súčinnosť
pri plnení jeho úloh a finančne podporuje jeho činnosť ako občianskeho združenia.
SR poskytuje Zväzu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR (MV SR) každoročne
príspevok zo štátneho rozpočtu, v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný
rozpočtový rok, na činnosť a plnenie úloh SZPB. Úlohy definuje § 3 tohto zákona.
Do roku 2014 bol SZPB taktiež financovaný z MV SR, avšak vláda Ivety Radičovej natoľko
krátila rozpočet SZPB, že Zväz sa ocitol na hrane fungovania. Slovenskej republike a MV SR
v súčasnosti patrí poďakovanie za to, že stabilizovali situáciu a v zmysle vyššie uvedeného
zákona od roku 2014 financujú SZPB tak, aby si dokázal plniť svoje úlohy, ktoré mu ukladá
zákon.
MV SR na rok 2018 pridelilo SZPB príspevok o 14 % vyšší ako v roku 2017, aby dokázal
zabezpečiť všetky pietne a spomienkové podujatia na miesta bojov a obetí vojny, pri
príležitostí významných historických výročí a pamätných dní SR, najmä osláv Slovenského
národného povstania, osláv Dňa víťazstva nad fašizmom, osláv Dňa hrdinov Karpatsko-
duklianskej operácie, výročí oslobodenia jednotlivých obcí a pamätných dní, spojených
s protifašistickým odbojom (Kalinov, Kalište, Krpáčovo, Nemecká, atentát na Heydricha,
zberný tábor v Seredi, Bratislavsko-brnianska operácia, prerazenie odporu Nemcov na Veľkej
Fatre a dokončenie oslobodzovania Slovenska (3. 5. 1945) a mnohé ďalšie).
Od roku 2014 do roku 2017 sme takto zdvojnásobili počet protifašistických podujatí na
takmer 1200 ročne, ktorých sa čoraz častejšie zúčastňuje mladá generácia a v posledných
dvoch rokoch aj žiaci a študenti v rámci vzdelávacieho projektu „Medzníky druhej svetovej
vojny“, ktorý obsahovo riadi Komisia SZPB pre učiteľov, ženy a mládež. V niektorých
regiónoch (napr. v Poprade a Kežmarku) je do tohto vzdelávacieho projektu zapojených až 40
% základných a stredných škôl a ich percentuálne zastúpenie nám rastie po celom Slovensku.
Víťazné družstvá sa vďaka našej finančnej pomoci potom zúčastňujú na pietnych
a spomienkových podujatiach na pamätných miestach po celom území Slovenska, ale aj
v zahraničí, ako v Mathausene, bývalom Auschwitz-Birkenau, v Lidiciach a iných. Náklady
na tieto podujatia nám v roku 2017 oproti roku 2016 narástli takmer o 35 %, preto sme
požiadali v rozpočte na rok 2018 o navýšenie sumy MV SR.
SZPB tiež dbá o obnovu, údržbu , čistenie pamätníkov a pamätných tabúľ, vojnových hrobov
a ich okolia, na čo tiež vynakladá určité prostriedky. Mnohé regionálne a nadregionálne
projekty vyrába svojpomocne od samého základu. Viď. súbor vzdelávacích (a aj turisticky

prínosných) tabúľ o území a obrane bývalej Partizánskej republiky, realizovaných oblastným
výborom SZPB v B. Bystrici, o cestách protifašistického odboja na Gemeri, pri čom sa spojili
oblastné organizácie v Rožňave a R. Sobote a mnohé iné.
SZPB verejne vystupuje proti extrémnym silám propagujúcim nacionalizmus, šovinizmus,
rasizmus, antisemitizmus, neofašizmus, neonacizmus, neoľudáctvo a xenofóbiu. K týmto
témam organizuje semináre a konferencie aj za účasti žiakov a študentov základných
a stredných škôl. Príkladom takých môže byť konferencia pod záštitou bývalej ministerky
spravodlivosti Lucie Žitňanskej a v spolupráci aj s Múzeom SNP na tému Extrémizmus,
neofašizmus a neonacizmus na politickej scéne. Ďalším sú konferencie organizované pre
školy v podjavorinsko-podbradlianskom regióne, v Košiciach a inde, o čo sa starajú hlavne
oblastné výbory SZPB v Novom Meste nad Váhom, v Košiciach a iné.
Takýmto názorným spôsobom sa snažíme vplývať na vzdelávanie mládeže, aby dokázala
rozoznať a identifikovať hlavné črty extrémistických názorov a tendencií.
Na činnosti spojené s údržbou pamätných miest, so súťažami, seminármi, konferenciami pre
žiakov a študentov, na bádateľskú činnosť o regionálnom protifašistickom odboji našich troch
desiatok Historicko-dokumentačných komisií…, nám v ostatných rokoch narástli reálne
náklady o 50 %. Preto patrí poďakovanie MV SR, že aj na tieto činnosti nám navýšili
rozpočtované zdroje na rok 2018. Pretože z vlastných zdrojov by SZPB tieto zákonné úlohy
nevedel pokryť.
Zo zdrojov, ktoré nám MV SR pridelí na daný rozpočtový rok, 70 % dostáva na svoju činnosť
35 oblastných organizácií SZPB po celom Slovensku. Tie z nich zabezpečujú rôznorodé
aktivity v rámci svojich oblastí, nielen pietne a spomienkové akcie, vzdelávanie mládeže,
prednášky a semináre, údržbu pamätníkov, obnovu bunkrov (Ako napr. bunkre Mor ho pod
Jelenskou skalou, Jankov vŕšok, Vernár, Krčahovo, Pohronský Bukovec, Kyjov a iné.
Prihraničné oblasti nimi zabezpečujú aj cezhraničnú spoluprácu s partnermi v ČR, MR, na
Ukrajine a v Poľsku.), vydávajú pre školy aj regionálne publikácie, organizujú branno-
športové podujatia v spolupráci so školami a vojakmi aj z ministerstva obrany (napr. takúto
dlhoročnú tradíciu má oblastná organizácia v Humennom). Takýchto aktivít je veľmi veľa
a nie všetky môžeme vymenovať v týchto riadkoch.
V rozpočte máme vyčlenených časť prostriedkov aj na vydávanie celozväzových publikácií,
ktoré sú určené aj pre širokú verejnosť, ako Ročenky odbojárov, dvojtýždenník Bojovník,
vydali sme tiež publikácie pre školy knihu „SNP 1944“, knihu „Oslobodenie – faktografia 2.
svetovej vojny,“ ktorá po úspechu prvého vydania sa v minulom roku vydala špeciálne pre
školy v druhom trojtisícovom náklade a bola oblastnými výbormi SZPB rozdistribuovaná na
väčšinu základných a stredných škôl po celom Slovensku.
Každá publikácia, ako aj noviny, si hľadajú formy zverejňovania, aby zvýšili počet
odberateľov a čitateľov. Taktiež zväzová www. stránka a zväzový facebook odzrkadľujú život
a aktivity SZPB, informujú o tom, čo Zväz a jeho organizácie pripravujú.
V minulom roku začala plne fungovať aj stála expozícia SZPB, knižnica a klub vojnových
veteránov v budove SZPB na Štúrovej ulici v Bratislave. Na stránke www.szpb.sk sa dajú
nájsť informácie k tejto stálej expozícii. Už dnes ju navštevujú nielen oblastné organizácie
SZPB, ale aj žiaci a študenti aj v rámci vzdelávania a súťaží Medzníky 2. svetovej vojny.
Na to, aby sme dokázali zabezpečiť takúto širokospektrálnu činnosť a aktivity, máme po
celom Slovensku aj zamestnancov. Títo pracujú často za symbolické mzdy a mnoho práce

vykonajú dobrovoľne a z presvedčenia člena SZPB. Týmto pracovníkom sme ich minimálne
mzdy navýšili v priemere o 2,58 % v priebehu posledných dvoch rokov. Takže sa ani
nedotiahli na avizované zvyšovanie miezd v štátnej správe t.j. na 4 %.
Navyše ani navýšenie príspevku nie je plne postačujúce na zabezpečenie všetkých činností zo
zákona, ktoré by sme chceli naplniť. Napríklad na udržiavanie a rozvíjanie vzťahov
s protifašistickými organizáciami v zahraničí (FIR, Medzinárodný výbor vyhnancov a
utečencov…), dalo by sa urobiť viac, ale financie nás nie vždy pustia vycestovať, lebo
prioritne zabezpečujeme základné činnosti, vrátane vzdelávania mládeže.
Do budúcnosti predpokladáme neustále rozvíjanie našej činnosti, pretože čoskoro nás čakajú
významné výročia ako 80. výročie Mníchovského diktátu, 100. výročie Martinskej deklarácie
a vzniku ČSR, 75. výročie SNP, 75. výročie Karpatsko-duklianskej operácie a 75. výročie
Dňa víťazstva nad fašizmom a ukončenia 2. svetovej vojny…
Pevne veríme, že aj v budúcnosti bude Slovenská republika a aj jej občania uznávať
a podporovať činnosť SZPB, aby sme dokázali zabezpečiť všetky úlohy zverené nám v rámci
zákona. SZPB bude maximálne zabezpečovať a rozvíjať všetky aktivity na prospech našej
občianskej spoločnosti, aby sme mali trvale zachovaný mier a aby sme už nikdy nedopustili
opakovanie vojnových zverstiev.
Predseda SZPB Ing. Pavol Sečkár, PhD.
V Bratislave dňa 6. 6. 2018

02
júl
2018

Komentovať

Váš e-mail nebude publikovaný.
*