Informácia o organizovaní súťaže pre r. 2017

INFORMÁCIA O ORGANIZOVANÍ
SÚŤAŽE MEDZNÍKY DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY
V ROKU 2017

Súťaž medzníky druhej svetovej vojny má u niektorých oblastných organizáciách SZPB už dlhoročnú tradíciu no celoplošne na Slovensku by malo prebiehať v školskom roku 2016/2017 jej 2. ročník v poradí.

Základné informácie o súťaži:

Poslaním súťaže je v nadväznosti na učivo dejepisu deviatich ročníkov základných škôla osemročných gymnázií kvarty „Pátrame po minulosti Druhá svetová vojna“ naďalej pripravovať žiakov, overiť a precvičiť vedomosti získané učivom, vybudovať a upevniť vlastenectva, motivovať žiakov k záujmovej činnosti, pozitívnej skladbe voľno časových aktivít, mimoškolskému vzdelávaniu a obohatiť výchovno-vzdelávací proces o aktívne prvky. Od roku 2013 má súťaž v rámci preventívno-výchovnej činnosti legislatívnu podporu na základe ustanovení zákona NR SR č. 487/2013 Z.z. o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Súťaž je určená pre 3-členné družstvá žiakov deviatich ročníkov základných škôl a 8-ročných gymnázií kvarty
Má charakter vedomostnej súťaže, súťaží sa v písaní testu v troch okruhoch, prvý okruh svetová vojna v Európe a vo svete, druhý okruh – Slovensko počas 2. svetovej vojny a SNP tretí okruh – SNP v regióne, Karpatsko-Duklianská operácia

Súťaž je jednokolová organizujeme len okresné kolo. Organizátorom súťaže sú oblastné organizácie SZPB (orgány miestnej verejnej správy), súťaž vyhlasuje Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Spolu vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskume a športu Slovenskej republiky. Okresné kolá budú vykonané v termíne od 4. marca 2017 do 8. mája 2017. Organizátori a súťažiaci sa pri príprave a realizácii okresných kôl budú riadiť pravidlami súťaže ustanovenými v „Organizačnom poriadku súťaže“, „Metodickej príručke súťaže“ a jej prílohách a v „Propozíciách súťaže“. Do okresného kola sa môže prihlásiť ľubovoľný počet družstiev zo škôl v územnom obvode príslušného okresného úradu, avšak maximálne 3 družstvá z jednej školy. Škola prihlási svoje družstvo/družstvá do okresného kola podľa pokynov a v termíne uvedenom v „Pozvánke“ a „Propozíciách okresného kola …“, ktoré im zašle územne príslušný mestský úrad odbor školstva najneskôr 1 mesiac pred konaním súťaže. Metodická príručka a tezy sú dostupné na našej web stránke https://www.szpb.sk/?m2dsv v dokumentoch na stiahnutie.
Podujatie môže spoluorganizovať Centrum voľného času, V mesiaci február je potrebné zaslať na všetky školy, pre ktoré je súťaž určená pozvánku, Propozície budú zaslané elektronickou poštou.
Aktualizované základné dokumenty súťaže pre súťažný ročník v školskom roku 2016/2017 zverejnení Komisia pre prácu s učiteľmi, ženami a mládežou na web stránke pod odkazom https://www.szpb.sk/?m2sv predseda komisie bude bude priebežne zverejňovať aktuálne informácie o príprave okresného kola, o termínoch konania a výsledkoch všetkých okresných kôl na Slovensku a pod.
Informácie nájdete na web stránke oblastnej organizácie SZPB Rožňava, alebo na vyššie uvedenej webovejj stránke pod odkazom uvedenom v Informáciách M2SV/Informácie pre školy a zároveň budú zverejnené aj na stránke odboru školstva v Súťažiach/ M2SV pod
odkazom http://www.minv.sk/?sutaze-2

28
okt
2017