Štatút súťaže MEDZNÍKY DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY

SLOVENSKÝ ZVÄZ PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV

Štúrová 8. 815 72 Bratislava
komisia pre prácu s účiteľmi, ženami a mládežou SZPB

Číslo: SZPB-22-25 /2017
v Bratislave, 31.01. 2017

Schválil: Ing. Pavol Sečkár, PhD, predseda SZPB

» Štatút súťaže PDF «

 

Š T A T Ú T    S Ú Ť A Ž E

„MEDZNÍKY DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY“

pre základné školy deviatich ročníkov a 8-ročné gymnáziá kvárt
v súťažnom ročníku vyhlásenom pre školský rok 2016/2017

 

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

 1. Štatút Súťaže medzníky druhej svetovej vojny (ďalej len súťaž“) upravuje základné podmienky pre organizovanie, materiálno-technické zabezpečenia, finančné zabezpečenie a vykonanie okresných kôl súťaže v súťažnom ročníku vyhlásenom Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov pre školský rok 2016/2017.
 2. Súťaž je organizovaná v rámci prevencie a osvety Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov a oblastnými organizáciami Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na základe ustanovení zákona NR SR č. 487/2013 Z.z. o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a v súlade s Organizačným poriadkom súťaže medzníky druhej svetovej vojny zaregistrovaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom , zaradeným do kategórie C s účinnosťou od 1.marca 2016 v zmysle Čl. 9 ods. 4 smernice č. 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v znení smernice č.6/2013.

 

 

Čl. 2
Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je prehlbovať, rozširovať a upevňovať v povedomí mládeže vedomosti z novodobých dejín; pripomenúť si výročie Slovenského národného povstania a výročie ukončenia druhej svetovej vojny, budovať úctu mladej generácie voči obetiam fašizmu v 2. svetovej vojne, pestovať hrdosť na národnooslobodzovacie tradície nášho ľudu, prispievať k odhaľovaniu neľudskosti fašizmu a neofašistických ideí. motivovať žiakov k záujmovej činnosti, pozitívnej skladbe voľno časových aktivít, mimoškolskému vzdelávaniu, obohatiť výchovno-vzdelávací proces o atraktívne prvky

Čl. 3
Organizácia súťaže

 1. Vyhlasovateľom súťaže je Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, spolu vyhlasovateľ Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky
 2. Okresné kolo organizuje oblastná organizácia pre minimálny počet 2 družstvá Organizáciou okresných kôl sú poverené oblastné výbory v spolupráci s komisiami pre prácu s20učiteľmi, ženami a mládežou a historisko-dokumentačnou komisiou vo vlastnom okrese s vykonaním v termínoch od 3. marca a s ukončením najneskôr do 08. mája 2017.
 3. Termíny a miesta konania okresného kola nahlásia oblastné organizácie do 1. marca 2017. Doplnenie a či prípadnú nutnú zmenu termínu alebo miesta zašlú obratom na adresu irena.lackova2@gmail.com s termínom vykonania okresného kola najneskôr 28.apríla 2017.
 4. Organizátori a súťažiaci sa pri príprave a realizácii okresných kôl riadia pravidlami súťaže ustanovenými v Organizačnom poriadku súťaže, podľa vlastných Propozícií vydaných na organizovanie okresného kola a podľa Metodickej príručky súťaže medzníky druhej svetovej vojny
 5. Podrobnosti o organizácii a vykonaní okresného kola spracuje vo vlastných propozíciách príslušná oblastná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vloží ich na vlastnú webovú stránku a zašle na školy vo svojej oblasti.
 6. Na organizačnom a personálnom zabezpečení môžu participovať subjekty, ktoré budú uvedené v propozíciách jednotlivých okresných kôl (centrá voľného času, základné školy, Slovenský Červený kríž, Dobrovoľná požiarna ochrana, obce a mestá, občianske združenia, fyzické osoby – dobrovoľníci a pod.).

 

Čl. 4
Finančné a logistické zabezpečenie

 1. Súťaž je finančne zabezpečovaná z prostriedkov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v súlade s rozpočtovými pravidlami a podľa výšky návrhu finančných prostriedkov na okresné kolá na rok 2017.
 2. Oblastné organizácie v súčinnosti s príslušnými centrami voľného času realizujú komplexné logistické zabezpečenie okresných kôl v rozsahu podľa Čl. 6 Organizačného poriadku súťaže s ohľadom na stanovený termín konania súťaže.
 3. Vecné ceny, diplomy pre družstvá s umiestnením na 1.-3. mieste zabezpečuje oblastná organizácia SZPB.

 

Čl. 5
Záverečné ustanovenia

 1. Oblastné organizácie zašlú na zväz stručnú správu o príprave a vyhodnotení priebehu okresného kola s výsledkovou listinou do 3 dní od jeho vykonania na adresu orgveduci@szpb.sk a zároveň zašlú výsledkovú listinu irena-lackova2@gmail.com
 2. Štatút je platný pre organizovanie, zabezpečenie a vykonanie súťaží v školskom roku 2016/2017. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania.
28
okt
2017